Anderbäck 3

Båstad kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygglovsenheten
269 80 BÅSTAD

TOREKOV, ANDREBÄCK 3

Bygglovsärende för fritidshus                                    Diare Nr; L
08/0588

Föreningen Torekov Kultur och Miljö har enligt stadgarna bl.a. som uppgift att följa upp och informera om kommunens planarbete avseende framtida utbyggnad och skötseln av Strandskogen i Torekov.

Bygglovsansökan (2011‐11‐12) gällande 13 fritidshus inom fastigheten Andrebäck 3, föranleder ett yttrande från föreningen.

Rubricering

Rubriceringen av ärendet skapar en viss förvirring. Bygglovsansökan gäller nybyggnad av fritidshus. Kartmaterial och handling från Mark och Landskap AB (20090202) anger att det rör sig om Villavagnar medan dels Mark och Landskap AB dels sökande, Jakob Fylkner, nämner att det rör sig om campingstugor för korttidsboende. Begreppet ”villavagnar”,som uttrycker mobilitet, är direkt vilseledande med tanke på husens storlek (73m2 ) samt att grundläggningen görs som ”platta på mark”.

Tillgänglighet

Ritningar över det planerade området visar en separat tillfart via Flymossavägen. Motivationen sägs vara att uthyrning kommer att ske även under lågsäsong. Föreningen kan inte se något skäl till att separera infarten från den som gäller för campingen i sin helhet. Andra stugor inom området hyrs ut under icke campingsäsong och modern teknik finns för att med bil ta sig förbi en stängd bom.

Sockengränsen

Viktigt är att påpeka att den gärdsgård som löper längs Flymossavägen är en rest av den gamla sockengränsen mellan Torekov ‐ Västra Karup. Som sådan omfattas den av fornminneslagen och får inte förändras eller utsättas för åverkan. Av oförstånd har det på ett par ställen tagits upp öppningar. Dessa borde så långt möjligt återställas.

Strand‐ och campingskogen

Skogen öster om Torekovs by planterades som en skyddsplantering i mitten och slutet av 1800‐talet för att hindra att sanden spred sig över böndernas åkrar. Den är idag en viktig biotop, som skyddar vissa delar av byn från nordliga och nord‐västliga vindar och fungerar som ett uppskattat rekreationsområde. Detta gäller även campingskogen, under icke campingsäsong. Det är av största vikt att den bevaras intakt och inte utarmas genom ett okontrollerat virkesuttag eller genom exploatering.

Föreningen ser det som kommunens uppgift att genom inspektion tillse att First Camp efterföljer de regler som uttrycks i gällande detaljplan i avseende på bl.a. planterade skyddszoner.

Detaljplan

Ett samrådsmöte där bl.a. planerna för ”omdisponering av yta för permanent uppställning av villavagnar och eller campingstugor” diskuterades, avhölls 2007‐12‐13. Närvarande var tjänstemän från kommunen samt representanter för First Camp. Trots att anteckningar från mötet rubricerar detta som ”samrådsmöte” har, vad som framkommit, ingen av berörda parter, idrottsförening, vägförening eller grannar kallats till mötet.

Utvidgad detaljplan för norra delen av Strandskogen, Torekov, antogs av Båstad kommun 15 april 1975 och av länstyrelsen 26 november 1975. Enl. samhällsbyggnadsnämnden gäller planen utan några restriktioner eller ändringar. Av detaljplanen framgår att exploaterings‐ området upptas av mark som dels avsatts för idrottsändamål dels för fritidsändamål. Ett område, gränsande mot idrottsplanen har undantagits från fastställelseprövning. Enligt tillgängliga uppgifter har detta skett för att underlätta för idrottsföreningen att expandera.

Marken är enligt detaljplanen prickad mot den gamla ishockyrinken. Mot prickat område och mot Flymossavägen är markerat en bred zon, som är punkt‐ och stjärnprickad. Enl. detaljplan betecknar sådan markering mark som skall anordnas som planterat skyddsområde och får inte bebyggas eller användas för upplag, parkering, husvagns‐uppställning eller tältplats.

I förslaget till bebyggelsen, 13 st fritidshus, har ingen hänsyn tagits till dessa förhållanden, varken till prickmark eller skyddszoner och därigenom inte heller till den djurhållning som bedrivs och som i Båstad kommuns Naturvårdsplan anses vara viktig för att inte området kring Flymossen skall växa igen.

De föreslagna byggnaderna är placerade inom prickzon, skyddszon alt. på mark som enl. planen avsatts för idrottsändamål.

I minnesanteckningar från ”samrådsmöte” 2007‐12‐13 anses bef. plan ”ej utgöra hinder för omdisponering”. I skrivelse från Mark och Landskap AB (20090202) sägs att översteget, förvånande nog, är att betrakta som en mindre avvikelse från befintlig plan.

Föreningen Torekov Kultur och Miljö menar att förslaget utgör flera avsteg från gällande plan och ett stort ingrepp i landskapet som i hög grad kommer att förändra karaktären på den berörda delen av skogen.

Det har även uttryckts oro för att fritidshusen på sikt kommer att privatiseras alternativt att de kommer att stimulera till en fortsatt exploatering av campingskogen.

Föreningen Torekov Kultur och Miljö anser att ansökan avslås i byggnadsnämnden.

Torekov 2009‐09‐01

Sia Johnson
Ordf. Torekov Kultur och Miljö
Varegårdsvägen
101 260 93
TOREKOV
0431‐363458