Flytermossen Varan 2:24

Båstad kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lisa Rönnberg
269 80 BÅSTAD

Angående bebyggelse vid Flytermossen, Varan 2:24, Torekov

Det har kommit till Torekovs Kultur- och miljöförenings kännedom att det har inletts förberedelser för detaljplanering och senare bebyggelse m.m. vid Flytermossens nordöstra strand (Varan 2:24). Föreningen vill med anledning av detta påtala att åtgärder för bebyggelse o.d. knappast kan komma ifråga inom 100 m från strandlinjen (normalt medelvattenstånd), med tanke på att området skyddas av strandskyddsbestämmelser.

Strandskyddet syftar som bekant till att trygga allmänhetens tillträde till stränderna men också till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom strandskyddsområde råder därför förbud bl.a. för att uppföra byggnader och vidta andra åtgärder som hindrar allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, och att vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Dispens från ovanstående förbud kan meddelas, men det förutsätter att det finns särskilda skäl. Vad som kan utgöra särskilda skäl är numera tämligen väl preciserat i miljöbalkens 7 kap. I det aktuella fallet torde det vara 18 c § som är aktuell. TKoM kan inte se att någon av de förutsättningar som räknas upp i den bestämmelsen är för handen här. Redan på denna grund föreligger således hinder mot att meddela dispens.

En ytterligare förutsättning för att dispens skall kunna meddelas är att det inte föreligger hinder enligt 7 kap. 26 §. Detta är en tilläggsbestämmelse som gäller utöver 18 c §, alltså även för den händelse något särskilt skäl skulle finnas, Dispens får inte meddelas om ett sådant beslut skulle strida mot förbudets syfte. Strandskyddets syfte är som sagt inte enbart att bereda allmänheten tillträde till stränderna, utan även att bevara goda livsvillkor för djur och växter.

I detta fall skulle allmänhetens intresse av tillträde till området ställas mot intresset att bevara livsmiljöer för djur och växtliv.
Cykel och promenadvägar finns både norr och söder om det planerade området. Dessutom finns hela stranden och strandmalarna tillgängliga för friluftsliv. Allmänhetens intresse är m.a.o. väl tillgodosedda i närområdet.
I bifogad skrivelse från dr Lars Svensson belyses att området ifråga är ett för Bjärehalvön unikt naturområde som har stora naturvärden, i huvudsak tack vare att området är otillgängligt. Att öppna upp i strandområdet skulle allvarligt skada dessa naturvärden. De naturvärden som dokumenterats i bifogat brev rör dessutom endast ornitologiska värden – innan ett eventuellt beslut enligt 7 kap. 26 § skulle kunna tas behövs en utförlig dokumentation också av andra typer av naturvärden i området.
Den ”restaurering av naturvärden med promenadstråk” längs stranden som TKoM hört talas om, skulle alltså inte väga upp intrånget i strandskyddsintresset eftersom det medför skada för djur- och växtlivet, utan tvärtom förvärra det.

Enligt Torekovs Kultur- och Miljöförenings uppfattning är det alltså inte möjligt att lagligen vidta åtgärder 100 m från strandlinjen, på två av varandra oberoende grunder; det saknas särskilda skäl och ett dispensbeslut skulle stå i strid med strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Föreningen uppmanar kommunen att noga överväga betydelsen av detta unika vildmarksområde med sitt rika och varierade djur- och fågelliv, och istället för att tillåta åtgärder som skadar området, se till att det bevaras och får erforderligt skydd.

För styrelsen Torekov Kultur och Miljö

Sia Johnson ordförande

Bifogas: skrivelse från dr Lars Svensson
Kopia länsstyrelsen

Ang. planer för Flytermossen
Skrivelse från Lars Svensson till föreningen Torekov Kultur och Miljö
23 februari 2010
Jag har en fråga. Har hört ryktas att markägare på östra sidan av Flytermossen vill röja strandskogen och anlägga promenadväg längs stranden där. Hur ställer sig föreningen till detta?
En sådan förändring skulle bli dödsstöten för den lilla sjöns fågelliv, som f.n. är rikt. Rikedomen beror delvis på den totala avsaknaden på halvön av andra insjöar, men också på att den östra sidan av sjön tillåtits att behålla en otuktad vegetation och frihet från byggnation. Vid mossen häckar bl.a. brun kärrhök (unikt i trakten!), näktergal, knipa, vigg och vattenrall utöver sedvanliga vasshäckande arter som rör och sävsångare, sävsparv m.fl. Knölsvan har gjort häckningsförsök.
Med en röjning och anläggande av promenadväg längs östra stranden riskeras att samtliga de uppräknade fåglarna försvinner. De är redan hårt trängda till spillror av tidigare rikare och mera orörda biotoper vid sjön, och en sådan ytterligare förändring skulle göra att de lämnade platsen för gott. Deras inneboende skygghet gör att de till nöds tål flanörer längs sjöns ena sida, men inte längs båda. Närmaste alternativa häckplatser finns bortåt Munka-Ljungby. Torekovs natur skulle bli fattigare.
Jag förordar varmt att föreningen engagerar sig i denna fråga och söker avstyra planerna, som kan antas ha ekonomisk vinning som viktigaste motiv, inte att ge promenerande människor rikare naturupplevelser. Sedan stranden röjts och väg byggts ligger vägen öppen för tomtavstyckning! Förhindra detta, snälla!

Med vänlig hälsning Lars

Dr Lars Svensson
S:ta Toras väg 28
S-260 93
Torekov
lars@lullula.se