Minnesanteckningar från frukostmöte 130412, First Camp

MINNESANTECKNINGAR FRÅN INFORMATIONSMÖTE PÅ FIRST CAMP, TOREKOV 12 APRIL 2013

Kommunstyrelsen                                                     Samhällsbyggnadsutskottet
Båstad                                                                     Båstad

 

BNAB tillsammans med Båstad Turism bjöd in till frukostmöte i samband med att First Camp informerade om planerna på att bygga 62 stugor i campingskogen, Torekov.

Ett 25-tal personer med anknytning till Torekov mötte upp.

Mötet inleddes av Gunnar Johnson, BNAB med assistans av Karin Bengtsson från Båstad Turism. Gunnar Johnson fungerade som moderator.

First camp representerades av Magnus Wetterö, VD, och Leo Heibel, marknadschef.

First Camp inledde med en presentation av företaget. Huvudägare är Daniel Ohlsson, Vara, genom Cood investment som äger 68% av First camp. Övriga ägare är Marcus Pettersson, Pierre Mohlin, Jakob Fylkner och Jens Fylkner med 8 % vardera. Företaget bildades 2004.

I Torekov har First camp idag ca 500 campingplatser och 16 stugor. Torekov anses vara en av företagets populäraste campingplatser, i hög grad beroende på läget och den orörda naturen.

First camp har hos Båstad kommun ansökt om bygglov för 62 stugor belägna dels på Litorinavallen, dels i ett stråk ner mot sjön. Bruksarean är 39,3 kvm för stuga utan veranda (29 st) och 47,2 med veranda. Stugorna kommer att säljas som bostadsrätter och förvaltas inom ramen för bostadsrättsföreningen ”Torekov stugor”( reg. dec. 2012). Köparna förbinder sig, då de inte själv utnyttjar stugan, att överlåta åt First camp att hyra ut dem. Utöver köpesumman utgår en årlig hyresavgift plus procent på intäkterna från den externa uthyrningen. De planerade stugorna betyder att ca 1/3 av det totala campingområdet tas i bruk. Det framgår också att First camp, om försäljningen av stugor blir framgångsrik, har planer på ytterligare stugbebyggelse.

Det antyddes också att First camp Scandinavia inte ställer sig främmande till att hyra ut campingen för asylboende om försäljningen inte går som planerat.

Under mötet presenteras ingen marknadsanalys och informerades inte heller om hur försäljning av stugor inom andra campingområde förlupit. Däremot medgav man att uthyrning av de befintliga stugorna i Torekov under icke säsong var lika med noll. Man redogjorde inte heller för hur man avser att förlänga säsongen eller på vilket sätt detta skulle gagna Torekov eller kommunen i sin helhet. På en direkt fråga ang. möjliga arbetstillfälle blev svaret att man kalkylerade med högst två årsanställda, utöver de fyra man redan har. Det antyddes också att stugor utan veranda i framtiden kan komma att kompletteras med sådan, vilket betyder ytterligare avverkning av träd.

Mötet hävdar att planerna på 62 stugor strider mot detaljplanens intentioner. Detaljplanen för området, Andre bäck 3, antagen 1975, har beteckningen Ra, området får användas endast som fritidsområde. Planbeskrivningen säger att ”planen inte tillkommit för att ge möjlighet till en exploatering i egentlig mening”.
I översiktsplanen för Torekov står det ”Friluftsliv och rörligt friluftsliv, främst det rörliga frisluftslivet ska särskilt beaktas vid bedömning och ingrepp i miljön. Gäller hela planområdet.” (MB 3 kap 6§ och 4 kap 1, 2§)
MB kap 3 6§ säger ” Mark och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar natur- och kulturmiljö. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.”
MB 4 kap, 2§ säger att detta gäller särskilt Kullaberg och Hallandsås med angränsande kustområde.

2009 slog Kammarrätten i Göteborg fast att ”camping måste till sin natur anses vara en tillfällig verksamhet” och ”mer eller mindre fast uppställda villavagnar kan inte anses vara förenligt med campingverksamhet. Det anses strida mot detaljplanens syfte….”

Campingskogen tillsammans med Strandskogen är det enda skogsområdet av någon omfattning som Torekovborna har tillgång till i närområdet. Det är ett populärt strövområde i synnerhet vintertid. Mötesdeltagarna uttrycker en stark oro för att skogen skall ytterligare skattas på träd, även om First Camp försäkrar att så inte ska ske.
På Skutberget i Karlstad, där First Camp driver camping, avverkade man skog inom naturskyddsområde utan att söka dispans för åtgärden.
Mötesdeltagarna anser att husen väsentligt kommer att påverka Strandskogen i Torekov och därigenom inverka negativt på naturupplevelsen.
Det framkom också oro för att campingskogen och angränsande naturområde vid stranden på sikt kommer att privatiseras. Den inlämnade bygglovsansökan (ej daterad) gäller uppförande av 62 campingstugor. Inget nämns att man har för avsikt att sälja dessa som borätter.

Om bygglov ges med stöd av dagens detaljplan hindrar inget att fler och större byggnader uppförs i anslutning till strandängarna. Dessa villor kan sedan på sikt omvandlas till permanentbostäder och man har därigenom kringgått gällande plan.

Torekov 2013-05-05

Tord Strömberg
ordförande Torekov Kultur och Miljö
Slättarödsvägen 129
269 78 TOREKOV

 

Kopia: Länsstyrelsen i Skåne län (för kännedom)