Mötesprotokoll 1 2010

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE TOREKOV
KULTUR OCH MILJÖ,
17 april 2010

Närvarande ledamöter: Sia Johnson ordf., Mats Karlsson, Brita Swan, Lars Thomander, Ann‐Sofi Blomberg, Jan Ahlin (adj. sekreterare.)

Mats Karlsson utsågs att justera protokollet.

Dagordningen godkändes.

Föregående protokoll lades till handlingarna

Meddelande
Ordf. redogjorde för Leaderprojektet, fas 2 som har godkänts som projekt av LAG‐ styrelsen. Projektet har som mål att verka för att fler unga familjer bosätter sig permanent i Torekov. Detta sker genom ideellt arbete i arbetsgrupper, inom olika delområde. Kommunen bidrar till projektet med 21% av budgeterade kostnader. Detta sker genom insatser av tjänstemän.

Ekonomi
Ekonomin är god. Medlemsantalet är till dags dato ca 155 betalande medlemmar. Många har ännu inte inkommit med medlemsavgift. Ordf. kontaktar Karsten Erichs för utskick av påminnelse. Föreningen har fått ett bidrag från Wulffska fonden, 3500:‐ för uppröjning av stranden. Föreningen kontaktar skolan för ett eventuellt skolprojekt under hösten.

Nya detaljplaner
Varan 17:6, ett projekt som föreningen tidigare yttrat sig över men som tillsvidare varit vilande har nu åter aktualiserats.

Vara 2:24, Flytermossen. Markägaren har begärt upprättande av detaljplan för 6 nya tomter, friliggande hus, placerade på sluttningen öster om Flytermossen. Kommunstyrelsen medger förslag till detaljplan. Fil dr. Lars Svensson har till föreningen inkommit med en skrivelse rörande det unika fågellivet i mossen och vilka konsekvenser planerna skulle åsamka biotopen. Föreningen ställer sig bakom hans yttrande och avser att inkomma med en skrivelse till kommunen.

Fruktträdgården: Ordf. informerar om projektets nuvarande status. Frågan är tillvidare vilande.

Hamnen
Styrelsen tar i nuvarande läge inte ställning till eventuell utbyggnad av hamnen för fler fritidsbåtar utan avvaktar vidare utveckling och utredning av miljökonsekvenser.

Campingen
Bertil Wulff har tillställt föreningen en skrivelse rörande gällande detaljplan. Skrivelsen pekar på bl.a. otillåten användning av skyddszon runt campingområdet. Han tar också upp konsekvenserna av den stora utgallringen av träd som pågått länge och som tidigare i skrivelser till kommunen, påpekats av föreningen. Styrelsen ställer sig i princip bakom skrivelsen men uppmanar ordf. att kontakta berörda tjänstemän för att skaffa djupare kunskap om gällande status för detaljplanen

Stranden
Förra sommarens mätningar av vattenkvaliteten i badvattnet visade på allför höga halter av e‐colibakterier i slutet av sommaren. Ett antal föreningar i Torekov har gemensamt tagit initiativ till utökade mätningar under sommaren 2010. Kostnader för detta delas lika mellan föreningarna och kommunen. Torekov Kultur och Miljö beslöt att bidraga med 5000:‐

Skog och naturvård
Lars Svensson har i en skrivelse till föreningen tagit upp frågan om värnandet av de naturvärden inom Torekov och som i hög grad har betydelse för de som bor här eller besöker byn som turister eller sommargäster.
Lars Svensson har accepterat att gå in som adjungerad ledamot i styrelsen för att bevaka dessa frågor.
Föreningen kommer att till kommunen påpeka de intrång i bl.a. rödlistat område kring Andre Bäck som gjorts under våren 2010.

Marknadsföring
Beslöts att gå vidare med beställning av 100 st T‐tröjor i olika storlekar med föreningens logo. Innan beställning konfirmeras skall tvättbarheten undersökas.

Årsskrift 2010
Beslöts att årsskriften för 1994 ”Torekovs två kyrkor” uppdateras och nytrycks som årsskrift för 2010. Kontakt har tagits med Magnus Andrell, Torekovs församling. Han har uttryckt intresse att delta i utgivningen och står också som delfinansiär.

Hus och skyltar
Mats Karlsson har undersökt möjligheten att på utvalda hus sätta upp skyltar rörande husets historia. Han kommer att göra intervjuer med äldre ortsbor för att få fram bakgrundsfakta till informationstexten som skyltarna skall förmedla.

Aktiviteter
Föreningen kommer även i år att delta i hamnfesten genom ett eget stånd för försäljning och information.

Årsmöte
Beslöts att årsmötet avhålls den 28 juli kl. 16.00 i församlingshemmet. Brita Swan fick som uppgift att boka lokalen.

Övriga frågor
De boende vid Fexasträdet har sänt en skrivelse till kommunen med kopia till TKoM ang. upprättande av 4 parkeringsplatser i nedre delen av gatan. Kommunen remmiterade ärendet till Byarådet för utlåtande. Ordf. undersöker hur Byarådet ställer sig till frågan. Villkoret är att platserna ej markeras som privata.

Nästa möte
Näste möte blir den 12 juni kl. 14.00. Plats: Varegårdsvägen 101.

Sia Johnson               Mats Karlsson
Ordförande              justerinsperson

Jan Ahlin sekreterare