Mötesprotokoll 1 2012

TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ

Protokoll för styrelsemöte lördagen den 28 januari 2012 kl 15.00 Närvarande: Tord Strömberg, Cia Johnson, Karsten Erichs, Ann Treschow, Ann‐ Sofi Blomberg, Annika Nilsson

1. Val av justeringsperson
Ann Treschow valdes till justeringsperson.

2. Förslag till dagordning
Det beslutades att Byarådet/Bybolag skall utgöra en särskild punkt. Dagordningen godkändes med denna justering.

3. Föregående mötesprotokoll
Sekreteraren beklagade det sena protokollet. Ann påpekade att uppdraget under p. 8 (utredning av myndigheternas ansvar för ev. hamnutbyggnad), efter vissa utredningsåtgärder, lämnades över till Sia. Sia erinrade sig att så var fallet. Protokollet godkändes i övrigt.

4. Meddelanden
Sia och Tord informerade om diskussionen om Bybolaget. Tord informerade om kommunens förslag till nya hastighetsregler: 30 i byn utom storgatan som får 40. Beslut tas av kommunfullmäktige i vår.

5. Byarådet
Sia och Tord informerade om de fortsatta diskussionerna i Byarådet om eventuella Bybolag. Det har föreslagits att Byarådets stadgar skall ändras för att ge utrymme för Bybolag inom ramen för Byarådets verksamhet. Diskussion.
TKoMs styrelse uttalar att man inte har något att erinra, i sig, mot att det bildas Bybolag. Men detta bör i så fall ske utanför Byarådet, vars verksamhet har ett helt annat syfte än att bedriva bolagsverksamhet. Styrelsen beslutar att TKoM i Byarådet skall rösta nej till stadg och andra beslut som öppnar för att Byarådet involverar sig i Bybolag. TKoM skall reservera sig mot eventuella sådana beslut.

6. Ekonomi
Sia rapporterade om ekonomin som är fortsatt god.

7. Trafikfrågor
Byarådet har haft möte med kommunens trafikingenjör Håkan Petterson för att förbättra trafiksituationen runt hamnen, bl.a. med ändrade rutiner för varuleveranser och gångtrafik i centrum. Busslinjen diskuterades. Styrelsen konstaterade att det är bra att bussen går, men den borde gå till Båstad järnvägsstation. TKoM skall arbeta i Byarådet för att få opinion för en sådan ändring.

8. Hamnen‐stranden
Sandfyllning: Länsstyrelsen har inte reagerat på något märkbart sätt på den skrivelse TKoM skickat in angående sandmuddringen. TBSS har inte heller svarat/agerat. Styrelsen konstaterar att mycket sand har kommit in på naturlig väg under hösten; har frågan om sandfyllning blivit inaktuell?
Konsolbryggan: Det konstaterades att Bertil Wulff har skickat skrivelse till kommunen om att konsolbryggan inte kan accepteras.

9. Kulturverksamhet
Sia rapporterade från möte med Ulf Berggren. Den tänkta lokalen har hyrts ut till Turistföreningen bl.a. för barnverksamhet. Förutsättningarna för samverkan mellan Berggren och Turistföreningen är för närvarande små. TKoMs eventuella stöd för Bergrens kultursatsning är därmed vilande.
Tord informerar om planerad kulturaktivitet:
Preliminärt datum: Lördagen den 17 mars kl 14.
Program och ekonomi:
Hallavara Stompers, 5000 kr
Thomsons, 5000 kr Inträde:
50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar
Marknadsföring: Annons i lokaltidningen, försök att få artikel före konserten, affischering, utskick till medlemmarna.
ord skall undersöka förutsättningarna för eftersits i församlingshemmet. Karsten åtar sig ansvaret för affisch och biljetter

10. Årsskrift 2012
Redaktionsgruppen består av Karsten och Sia. Temat är ”Profiler i Torekov”. Det finns en lista på tänkbara kandidater, ca 10 st. Redaktionsgruppen sammanträder i påsk för att göra urval och avgöra vem som kan bidra med information om respektive kandidat.

11. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

12. Nästa möte
Nästa möte äger rum 15 april kl. 14, i fabriken.

Ordförande                                         Justeringsperson
Tord Strömberg                                   Ann Treschow