Mötesprotokoll 2 2010

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE TOREKOV
KULTUR OCH MILJÖ,
12 juni 2010

Närvarande ledamöter: Sia Johnson ordf., Brita Swan, Ann‐Sofi Blomberg, Karsten Erichs, Bror‐ Martin Nilsson, Birgitta Granlund, Jan Ahlin (adj. sekreterare.)

1 Bror‐Martin Nilsson utsågs att justera protokollet.

2 Dagordningen godkändes.

3 Föregående protokoll lades till handlingarna

4 Meddelande
Ordf. redogjorde för Leaderprojektet, fas 2 som har godkänts som projekt av LAG‐ styrelsen. Punkt Strandskogen hänvisas till punkt sju.

5 Ekonomi
Ordförande redogör för det ekonomiska läget. Huruvida ideella föreningar i framtiden skall redovisa moms är ännu en oklar fråga. Diskuterades möjliga projekt att söka medel för från Wulffska fonden. Fonden har två inriktningar: bidrag till social verksamhet resp. kulturell sådan. Förslag: att arbeta för en handikappramp för badande vid Östra piren samt ett utställningsprojekt kallat ”Bildernas Torekov”, skildringar över byn och ön i bilder. Karsten tar kontakt med Ingrid Lund, Torekov, för engagemang i projektet.

6 Campingen
Kommunen har inte bekräftat mottagande av skrivelse ang. campingen. Ordf. sänder en begäran om bekräftelse.

7 Stranden och Strandskogen
Mätning av e‐colihalten vi stranden och Andre Bäck har påbörjats enl. tidplan. Föreningen sänder skrivelse till Tekniska Förvaltningen ang. återställande efter markarbeten i Strandskogen vid Andre Bäck. Kopia sändes till länstyrelsen. Ordf. har tillsammans med repr. Från Tekniska förvaltningen gjort en besiktning på plats och påpekat bristerna.

8 Marknadsföring
Beslöts att protokoll och skrivelser publiceras på hemsidan. Medverkande med angivna namn måste godkänna att deras namn får publiceras. Priser för T‐shirts med föreningens logo bestämdes till 80:‐/st för barn, 100:‐ för vuxna. Beslöts att ytterligare t‐shirts beställes i storlekar XL (V‐ringad) och XXL.

9 Årsskrift
Manus för årsskrift föreligger förutom kompletterande text från Magnus Andrell samt bildval. Temat är en nyutgåva av 1994 års skrift om Torekovs två kyrkor. Ordf. och Karsten Erichs sammanställer bilder. Skriften beräknas vara klar till hamnfesten.

10 Hus och skyltar
Arbetet är pågående genom Mats Karlsson.

11 Hamnfesten
Föreningen deltar i hamnfesten 23 – 24 juli. Genom Cajsa Jansson har plats reserverats. Ordf. sammanställer jourlista som sänds till styrelsemedlemmarna

12 Årsmöte
Avhålls den 28 juli kl. 16.00 i församlingshuset Sankta Thora. Dagordning enl. föreningens stadgar. Kallelse sändes ut senast 14 juli via mail (Karsten Erichs) samt per post (ordf. + annan styrelsemedlem)
Lokal är bokad genom Brita Swan.
Ang. event. röstningsförfarande kan detta enl. stadgarna ske genom fullmakt. Efter årsmötet bjuds på enkelt mingel.

13 Övriga frågor
Frågan om parkering vid Fexasträdet har hänskjutits till Servicegruppen inom Leaderprojektet.
Birgitta Granlund påpekar brister vid Morgonbryggan vad gäller trappor m.m. Ordf. kontaktar TTBF för åtgärder.
Klagomål över bibliotekets öppethållande framfördes via Birgitta från bl.a. bibliotikarien. Ordf. tar upp frågan vid möte i Byarådet.

14 Näste möte
14 juli kl. 17.30 Plats: Varegårdsvägen 101. Valberedningen kallas till detta möte.

Sia Johnson             Bror‐Martin Nilss
Ordförande            justerinsperson

Jan Ahlin sekreterare