Mötesprotokoll 3 2010

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ, 14 juli 2010

Närvarande ledamöter: Sia Johnson ordf., Brita Swan, Ann‐Sofi Blomberg, Karsten Erichs, Bror‐ Martin Nilsson, Lars Thomander, Mats Karlsson och Jan Ahlin (adj. sekreterare.)

Joen Sachs, inbjuden som repr. från valberedningen, informerade om arbetet inför årsmötet. Två nya ordinarie styrelsemedlemmar skall utses efter avgående Bror‐Martin Nilsson och Cajsa Jansson. Ny valberedning och ny revisor skall utses. Representant för valberedning utses efter förslag från styrelsen.

1 Ann‐Sofi utsågs att justera protokollet.

2 Dagordningen godkändes. Tillägg under punkt övrigt ”yttrande över detaljplan för Varan 9:2”

3 Föregående protokoll lades till handlingarna.

4 Årsmöte 2010
Checklista gicks igenom.
Kallelser är utsända, lokal är bokad i Församlingshemmet. Dagordning enl. stadgarna. Motion inkommit från Bertil Wulff. Ann‐Sofi Blomberg kollar med Tomas A. Hammar huruvida han är villig att bli årsmötets ordf. Janne Ahlin föreslås vara sekreterare. Årsberättelsen godkändes och bokslut är under granskning.
Ny styrelse enl. valberedningen.
Motivation till miljöpris (Brita Swan). Karsten Erichs sänder ut pressrelease. Årsskrift kommer att presenteras liksom T‐shirts med föreningens logo. Praktiska frågor som blommor, städning m.m. sköts av hela styrelsen

5 Motion
Skrivelse ang. eventuell utbyggnad av hamnen, ställd till årsmötet, av Bertil Wulff diskuterades. Styrelsen ställer sig bakom motionen och förelägger den årsmötet för beslut. Flera frågor har redan behandlats av styrelsen.

Hamnfesten
Förenings kommer att placeras på samma plats som i fjol. Jourlista för 23 – 24 juli genomgicks och accepterades.

6 Marknadsföring
Hemsidan kommer att genom Karsten Erichs att efter hand uppdateras och kompletteras.

7 Årsskrift
Årsskriften ”Torekovs två kyrkor” kommer att presenteras och distribueras vid årsmötet.

8 Övriga frågor

Yttrande över detaljplan för ”Varan 9:2” gicks igenom och antogs i sin helhet. Skrivelsen kommer att lämnas in till kommunen senast 16 juli.

9 Nästa möte
Bestäms av den nya styrelsen

Sia Johnson          Ann‐Sofi Blomberg
Ordförande         justerinsperson

Jan Ahlin sekreterare