Mötesprotokoll 5 juni 2011

TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 5 juni 2011

Närvarande ledamöter: Sia Johnson ordf., Tord Strömberg, Annika Nilsson, Karsten Erichs, Birgitta Granlund, Ann-Sofi Blomberg (suppleant), Brita Swan (suppleant) Jan Ahlin (adj. sekreterare) Från valberedningen deltog Tore Swan under punkten 4.

1 Birgitta Granlund utsågs att justera protokollet.

2 Dagordningen godkändes med tillägg under punkten övrigt.

3 Föregående protokoll lades till handlingarna.

4 Tore Swan redogjorde för valberedningens arbete inför årsmötet. Kandidater finns.

5 Meddelande
Mätning av vattenkvalitet i Andre Bäck har påbörjats av kommunen. Man har hittills genomfört tre mätningar, som visar att källan till föroreningarna med all säkerhet finns i höjd med Hanneborgsvägen. Arbetet med att lokalisera källan fortsätter. Mer information finns på www.torekov.se under fliken ”om Torekovs turistbyrå”. På initiativ av TKoM har kommunen beslutat att biblioteket under sommaren 2011 håller öppet på måndagar under vecka 26 – 28, därefter som vanligt, måndag – onsdag och fredagar.
Inom Leaderprojektet ”Torekov året runt” fortgår arbetet med detaljplan för området kring Båtsmanstorget/Båtsmansängen. Delar av Boendegruppen har haft ett flertal möten med kommunen. I ett av mötena deltog berörda mark- och fastighetsägare i närområdet.
Tord Strömberg arbetar vidare med frågan om en betalningsautomat. Skånetrafiken arbetar på ett förslag till pendeltrafik mellan Torekov – Grevie med förbindelser till Båstad och Ängelholm. För mer information om Leaderprojektet ”Torekov året runt” se www.torekovaretrunt.se

6 Ekonomi
Ekonomin är god. Föreningen disponerar enl. beslut i Wulffska fonden 3 500:- avsatta för strandrensning = borttagning av Rosa Rugosa.
Dessutom finns 60 000:- avsedda att användas för stensättning av gator. Ordf. tar upp frågan med trafikingenjören för att efterhöra om kommunen kan återuppta planerna på stensättning av del av Pål Romares gata. TKoM bidrar då med 60 000:-. Ang. obetalda medlemsavgifter för 2011 sänder föreningen ut en påminnelse.

7 Byaråd/Byabolag
Inför planerna på att starta ett s.k. Byabolag har sammanställts ett förslag till stadgar. Dessa diskuterades. Styrelsen för TKoM avvisar stadgeförslaget i sin helhet. TKoM motsätter sig inte bildandet av ett s.k. Byabolag men efterlyser en organisationsplan och en ändamålsbeskrivning. Styrelsens mening är att stadgarna för Byarådet 2010-01-12, måste revideras. Tord Strömberg tar upp frågorna vid Byarådsmöte 9 juni.

8 Trafikfrågor
Ordf. informerar om bildandet av en arbetsgrupp bestående av repr. för TKoM, fastighetsägarföreningen och TBSS samt kommunrepresentant. Målet för gruppen är att diskutera förbättringar av trafik och parkering under högsäsong.

9 Marknadsföring
Ordf. skriver ett sommarbrev, en information om föreningens verksamhet. Brevet distribueras i samtliga brevlådor i Torekov.

10 Hamnfrågan
TBSS planer för ökning av antalet båtplatser med en konsolbrygga längs utsidan av Östra piren, diskuterades. Planer på att inrätta ett handikappbad ingår i projektet. Föreningen ser mycket positivt på etablering av handikappbadet. Under förutsättning att de planerade åtgärderna inte innebär olägenhet för badande eller negativ miljöpåverkan ser styrelsen i nuläget ingen anledning att motsätta sig projektet. (se särskild bilaga) I samband med TBSS vidare planer på hamnen efterlyser TKoM en oberoende analys av vilken miljöpåverkan en utökad båtflotta innebär för Torekov och för Hallands Väderö. Frågan kommer att framläggas vid årsmötet.

11 Aktiviteter
Ordf. har gjort en överenskommelse med TBSS, att arbetet med borttagande av Rosa Rugosa vid Morgonbryggan, samordnas med planerade strandförbättringar. Arbetet kommer att ske först till hösten. Brev tillställs berörda på Sankta Toras väg. TKoM deltar i Hamnfesten 22 och23 juli på samma sätt som tidigare. Ordf. sammanställer en jourlista.

12 Årsmöte
Årsmöte avhåll 28 juli kl. 16.00 i Sankta Tora församlingshem. Tomas Hammar föreslås som ordförande för årsmötet. Kallelse skall ske senast 14 dagar före mötet. Karsten Erichs sänder ut enl. maillista och publicerar på hemsidan. Affischer sätts upp i vanlig ordning.

13 Årsskrift
2011 Arbetet pågår och beräknas vara klart till Hamnfest och årsmöte

14 Miljöpris
Föreslås att inriktning på miljöpriset ändras till ”Kultur och Miljöpris”, för att bättre svara mot föreningens intresseområde. Kräver ej stadgeändring. Beslut tas på årsmötet. Styrelsen utsåg miljöpristagare för 2011 efter diskussion.

15 Övriga frågor
Brita Swan redogjorde för Morgonbryggans status som ansågs vara undermålig Tord Strömberg tar upp frågan vid Byarådsmöte 9 juni.

16 Nästa möte (arbetsmöte)
Måndag 18 juli 2011 kl. 15.00 Plats: Varegårdsvägen 101.

Sia Johnson                        Birgitta Granlund
Ordförande                       justeringsperson

Jan Ahlin
Adj. sekr.