Östra Piren

TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ

TBSS
Hamnkontoret
Torekov                                                                               Torekov 2010-10-25

 

Ang. anläggande av extra hamnplatser, Östra piren, Torekov

Vid Torekov Kultur och Miljöförenings årsmöte 2010 behandlades en motion ang. planerad utökning av antalet båtplatser i Torekovs hamn. Motionsställaren yrkar på att föreningens styrelse i en skrivelse till TBSS och Båstad kommun skall uttala sig mot den planerade utbyggnaden av hamnen med båtplatser norr om östra piren. Som grund ligger uppfattningen om att denna åtgärd skall

  • försämra vattengenomströmningen och badvattenkvaliteten
  •  Riskera att bensin och oljespill driver in på badstranden
  • Föreligger en olycksfallsrisk om man blandar motorbåtar och badande
  • Att åtgärderna negativt påverkar badplatsen på norra sidan av östra piren.

Årsmötet ställde sig bakom motionen.

Torekov är en mycket populär semesterort. Människor kommer hit för att idka bad- och friluftsliv i en fantastisk natur och kulturmiljö. Många utnyttjar stranden norr om hamnen som framför allt är populär bland barnfamiljer. Torekov är också en populär hamn för fritidsbåtliv. TBSS (Torekovs båt och segelsällskap) arrenderar och administrerar Torekovs hamn. Kön till en plats för fritidsbåtar är enl. TBSS lång och väntetiden uppges vara flera år.

För att råda bot på problemen arbetar TBSS för att skapa ytterligare båtplatser utöver de som redan finns. Eftersom Marinan är maximalt utnyttjad finns planer på att skapa ytterligare platser på utsidan av den s.k. Östra piren.
Östra pirens norra sida vänder sig mot badstranden norr om Torekov

TBSS har ansökt hos länsstyrelsen om att få anlägga en ca 50 m lång flytbrygga, vinkelrätt mot östra piren med plats för ett 30-tal båtar. På denna ansökan har man fått avslag. Efter förnyad utredning föreligger en ny ansökan nu med en träbrygga parallell med östra pirens nordsida med plats för 20 båtar.

Föreningen Torekov Kultur och Miljö uttalar sig mot varje försök att expandera hamnen utanför de skyddande pirarna.
Motorbåtar, vet man av erfarenhet, läcker alltid bensin eller olja, oavsett hur försiktig man än är. Detta påverkar menligt badvattenkvaliteten.
Att blanda badande och båtar på det sätt som kommer att bli fallet om förslaget förverkligas skulle innebära allvarliga säkerhetsrisker. Slutsatsen blir alltså att om förslaget går igenom måste delar av badplatsen tas bort. Det skulle vara ett allvarligt avbräck för Torekov som semesterort om den finaste badstranden försvinner.

TKoM uppmanar TBSS att:

  • Vid utredning av nya båtplatser i hamnen anlita en oberoende arbetsgrupp.
  • Att initiera till en öppen diskussion om vilken hamn man önskar ha i byn, hur stor den skall vara och hur mycket privat båttrafik Hallands Väderö tål.
  • Att utföra en objektiv konsekvensutredning vad gäller miljöpåverkan, risker m.m.
  • Fokusera fortsatt utredning så att badvattenkvalitet och tillgång till badstrand inte äventyras.

För styrelsen Torekov Kultur och Miljö

Sia Johnson
Ordförande

Kopia: Båstad kommun
Länsstyrelsen