Strandskogen

Tekniska förvaltningen
Ingemar Lundström
Kommunkontoret
269 80 BÅSTAD                                                                                        Torekov 2010‐06‐13

Ang. markarbeten i Strandskogen, Torekov

Båstad kommun har under våren 2010 utfört markarbeten i Strandskogen, Torekov. Man har schaktat till ett par meters djup i ett område nära Andre bäck,(se bif. karta A) ett vattendrag beläget i gränsområdet mellan kommunens mark och First camp. Bäckområdet ingår i den s.k. nyckelbiotopen med blandad ädellövskog, ek, bok och björk samt ett mindre område med alskog. Här finns en stor biologisk mångfald både vad gäller flora och djurliv. Enligt Båstad kommuns naturvårdsprogram finns här en rik lundflora bestående av bl.a. gulsippa och murgröna m.fl. växter. Tack var sin artrikedom och täthet finns här gott om häckande fågel. Bäcken omfattas enl. planen av strandskydd.

Området i sin helhet är ett viktigt rekreationsområde för Torekovbor liksom för tillfälliga besökare och campare.

Markarbetet omfattade schaktning för ledningsarbeten och igenfyllning inom en yta, uppskattningsvis 100 – 150 m2 . Marken har röjts från undervegetation och det tunna jordlagret har skalats bort. För att komma fram med stora maskiner har man fällt ett antal träd. (se foto 1 ‐ 5)

Området för arbetet har återställts på ett slarvigt sätt. Kvar ligger rotvältor och högar med grus och sand. Den ledningsbrunn som arbetet gällt, sticker upp över marknivå ca 10 cm.

Efter diskussion med kommunekologen Johan Hamringe och möte på platsen med Fredrik Jönsson, Tekniska förvaltningen, har återställningen förbättrats (vissa åtgärder har genomförts) men kvar ligger rotvältor, trädstammar och jordhögar och kritiken mot hanteringen av nyckelbiotopen kvarstår.

På norra sidan av Andrebäck, även inom nyckelbiotopen, i ravinen genom Litorinavallen, (se karta B) har First Camp röjt sly kring bäcken, anlagt en stig och fyllt på med sand. (se foto 6 och 7)

Torekov Kultur och Miljö har enl. föreningens stadgar som uppgift att ”bevaka skyddet av Strandskogen i Torekov”. Vi uppmanar därför kommunen att:

  • ta fram en skötselplan för skogen i sin helhet i samarbete med TKoM.
  • tillse att man inom campingen följer de regler som detaljplaner föreskriver.
  • Arbeta för att gränsdragningen mellan kommunens markinnehav och First Camp görs tydlig
  • Att som tillsynsmyndighet för Torekovs Strandskog i sin helhet och i synnerhet för nyckelbiotopen vid arbete inom området iaktta största möjliga försiktighet, för att inte utsätta varken flora eller fauna för åverkan.

Föreningen önskar få bekräftelse på att skrivelsen nått kommunen, diarienummer och handläggare.

På Torekov Kultur och Miljös vägnar

Sia Johnson
Ordförande
Varegårdsvägen
101 260 93

Torekov Kopia till Länstyrelsen i Skåne
Martin Hedman
Miljöavdelningen
205 15
MALMÖ