Varan 9:2

Planavdelningen

269 80 BÅSTAD                                                                      Torekov 2010‐07‐15

Yttrande över detaljplan för Varan 9:2 m.fl. i Torekov, Båstad kommun

Föreningen Torekov Kultur och Miljö, arbetar inom ramen för Leader‐projektet ”Torekov – året runt” med att ta fram en reviderad detaljplan för området kring Båtsmanstorget i Torekov, i samarbete med planavdelningen i Båstad kommun. Syftet är att på sikt skapa möjligheten att etablera ett centrum för verksamheter, handel och permanentboende. Torekov har under lång tid tillåtits att expandera över ett stort område och sträcker sig idag mer än en halv mil från norr till söder medan mark i direkt anslutning till centrum inte utnyttjats för exploatering.

Det är därför med tvekan föreningen ser hur område efter område i perifera områden exploateras för bostadsändamål, fastigheter som sannolikt inte kommer att nyttjas som permanentbostäder utan för fritidsboende. Vi kan inte ställa oss bakom påståendet att utbyggnaden av Varan 9:2 kan ses som en naturlig utveckling av Torekov som tätort så länge som de centrala delarna inte byggts ut.

Fornlämningar/grönområde

Ambitionen att bevara stengärdsgårdar och växtlighet, som hasselskogen och talldungen uppfattas som positivt, men kommunen måste vara tydlig i sina krav. De skall inte bevaras ”om möjligt” utan de ”skall skyddas och bevaras”. Även gärdsgårdarnas skyddsvärde är mycket stort eftersom de representerar en del av områdets historia.

Bebyggelse

Förslaget presenterar två planförslag, ett med radhus på mycket små tomter (IP2), ett med friliggande hus (IP1). Det antyds i beskrivningen att planillustrationen endast är ett exempel på många möjliga lösningar, en olycklig formulering som förpliktigar till ingenting och som lämnar öppet för exploatörens egna tolkningar och godtycke.
En detaljplan skall ge bestämda riktlinjer för genomförande. Friheten att bygga hus i olika former, höjder och material känns därför inte förtroendeskapande. Ett område med en fast struktur vad gäller utformning, höjder och material har goda chanser att utvecklas till en harmonisk enhet med ett arkitektoniskt värde. Önskvärt är att planavdelningen bestämmer sig för ett planförslag samt ger tydliga anvisningar om bygghöjder, fasad‐ och takmaterial, utformning av takkupor m.m. Vi uppfattar också tomtstorlekarna som alltför snålt tilltagna. Vid full utbyggnad av en radhustomt (450 m2 ) är mer än 50% av tomtarealen utnyttjad.

Det nämns i texten att husen skall anpassas till den lokala byggtraditionen utan att denna definieras. Om man studerar de näraliggande bostadsområdena, Lugnet, Lilla Stenlid och Skrattarp finns här en mångfald av olika typer av bebyggelse. Vilken av dessa kan sägas representera lokal tradition?

Trafik

Ängalagsvägen är tidvis hårt trafikerad och av säkerhetsmässiga skäl bör antalet utfarter minimeras. Norr om planområdet finns en utfart som betjänar Lilla Stenlid, Skrattarp och områden kring golfbanan och som har kapacitet att ta mer trafik. Också Varan 9:2 kan utnyttja den utfarten, i synnerhet som dess gatunät ansluter till Lilla Stenlid.

Vad gäller GC‐vägen som avses ansluta till bef. GC‐väg i Lugnet, vid Varegårdsvägen, felaktigt benämnd Lugnets gata, skulle vi vilja se dess utsträckning i sin helhet, även om den inte ingår i planområdet.

I planen har reserverats en markbit för eventuell väganslutning till framtida bebyggelse på Varan 20:4. Detta är idag ett ytterst vildvuxet, oländigt område med en stor mångfald vad gäller växtlighet, djur och fågelliv. I förlängningen ansluter området till Flytermossens östra del som i sin helhet är en viktig biotop för ett mycket rikt fågelliv. Det är vår mening att varken Varan 20:4 eller området vid Flytermossen skall utsättas för framtida exploatering utan avsättas som grönområde och reservat för djur och fågelliv.

Frågan har behandlats vid styrelsemöte 14 juli 2010. Styrelsen ställer sig enhälligt bakom skrivelsen.

För Torekov Kultur och Miljö

Sia Johnson
Ordförande
Varegårdsvägen
101 260 93
TOREKOV