Information från Byarådet

TOREKOVS BYARÅD

Till Byarådets föreningar Torekov 2013-05-22

Vid möte i Byarådet den 15 maj valdes undertecknad, Sia Johnson, till ny ordförande för Torekovs Byaråd, för en tid av två år. Samtidigt meddelade Bertil Lindgren, vice ordförande och medlem i presidiet, att han av hälsoskäl drar sig tillbaka från alla uppdrag i Byarådet.

Presidiet består således av Sia Johnson, ordförande, Ingrid Nygren, sekreterare, ekonomiansvarig (vem?) och Tord Strömberg, TKoM. Tord är interemistisk till nästa möte den 18:e september.

Det kommer inte att ske några omfattande förändringar av Byarådet och dess organisation. Det
kommer liksom tidigare att hållas fyra ordinarie möte/år samt två möte med kommunens politiker
och tjänstemän.

Däremot kommer Byarådet att bli mer transparent på så sätt att dagordning och protokoll publiceras på internet liksom annat material som har betydelse och intresse för Torekov. Det finns också en idé om att utöka presidiet med ytterligare en person. Denna plats skall i så fall cirkulera mellan de olika föreningarna i Byarådet för att på så sätt skapa ett ökat engagemang.

De frågor som just nu har aktualitet är Väderötrafiken och dess framtid, frågor kring hamnen och hur hamnplan skall användas, ny brygga vid norra stranden, ny bassäng. Andra frågor viktiga för Torekov är att lösa frågan om badvattenkvalitet, trafiksäkerhet, nytt byacentrum och etablering av en  distriktssköterskemottagning för att bara nämna några.

Vidare måste sambandet mellan Byarådet och Byabolaget klargöras. Här är framtagande av stadgar som kan godkännas av alla en viktig faktor.

Nästa möte är planerat till den 18-september kl 18.30 i Gamla skolan. Det blir ett möte med kommunens politiker den 15 oktober kl 18.30, också i Gamla skolan. Skriv in det i almanackan redan nu.

Om ni har några frågor eller något ni vill ta upp i Byarådet, når ni ordförande på mail

Sia.johnson@bjarenet.com
Med vänliga hälsningar
Sia Johnson