Mötesprotokoll 2 2013

TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ

Protokoll fört vid styrelsemöte med TKoM på Fabriken i Torekov lördagen den 9/3 2013 (10.00-12.15).

Närvarande: Ann-Sofi Blomberg, Karsten Erichs, Birgitta Granlund, Jarl Henrysson, Anja Johansson, Ann Treschow och Tord Strömberg.

1. Till att justera dagens protokoll, jämte ordföranden, utsågs Ann Treschow.

2. Upprättad dagordningen för mötet godkändes.

3. Föregående styrelseprotokoll, från den 2/2 2013, godkändes och lades till handlingarna.

4. Ordföranden redovisade kring följande:
a) Hamn- och strandmötet den 21/3 (Jfr gruppen, enligt punkt 4 e, i protokollet från den 13/10 2012). Diskussioner i gruppen kring brygg- och handikappsproblematiken samt hygienbyggnaden vid Norra Stranden (jfr föregående protokoll 4 d) liksom kring möjligheter att pumpa in sand från befintlig sandbank, vårda stranden med mekanisk strandrensmaskin eller former med mänskligt grupparbete (sommarjobbare, skolelever, föreningar etc). Ekonomin för ny brygga (nya bryggor) pekar mot tidigast 2014. Avlopp till 2:e bäck. Kommunens Tina Eriksson inventerar de 40-tal enskilda avloppsutsläpp som konstaterats. Ett antal miljöprover beräknas kunna bli redovisade medio april 2013.

b) Avverkning kring Flytermossen (Föregående protokolls Övriga frågor). Klargjorts att ingen avverkning får ske och att obotlig skada redan drabbat ett antal fågelarter. TKoM avvaktar den utredning som förväntas ske som en följd av annan part inkommit med ananmälan till Länsstyrelsen. .

c) Leadermöte 31/1 2013. Diskuterades hemsida och marknadsföring. Ev utställning under stundande påskhelg om ”Torekov året runt”. Samråd med kommunen om ekonomi. Planarbetet kring ”Litorinavägen” fortgår. I tidigare protokoll nämnda lekplatser är klara. Kvarstår belysning och bänkar, som kan bli utökade vid ett ev ekonomisk överskott. En slutrapport med fotodokumentation (Gert Håkan Eriksson) planeras. Byakontoret fortsätter. Samrådsönskan kring simbassäng vid stranden. TTBF och TIK samarbetar kring ajourhållning av cykelkartan. Nytt möte 14/3 2013.

d) Byarådsmötet 27/2 2013. Utvecklingen av väderötrafiken är oroande, någon hållbar framtidslösning verkar inte vara i sikte. Valberedningen söker kandidat till ordförandeposten. TKoM rekommenderar att Sia Johnssons namn förs fram. Nytt möte 16/4 2013.

e) First Camps stugor. TKoM bevakar utvecklingen och följer ärendet.

5. Ekonomifrågor.
Många medlemmar har betalt in årsavgift. Problem föreligger i det faktum att många av de som betalt inte angivit avsändare. Styrelsen hemställer till revisor och kassör att hitta lösning på problemet (Dan Nilsson handlägger) liksom att se över miljöfondskontots ut- veckling och lämplig bank. Saldo per 5/3 2013 ~ 46.000:- (2012: ~ 37.000:-)

6. Årsskrift 2013.
Styrelsen enades om förslag till innehåll i Årsskrift 2013, ”Torekov år 2030 – planer, visioner, hotbilder” samt att tillfråga redaktionsgruppen för Årsskrift 2012 att även åtaga sig redaktionsarbetet för den kommande årsskriften. Karsten Erichs handlägger.

7. Medlemsformer.
Utöver formerna enskilt, par och familj diskuterades medlemskapsform för företag. Till att utreda sådan form utsågs kassör och sekreterare (Dan Nilsson handlägger),

8. Kultur- och miljöpris 2013.
Ett antal välgrundade förslag diskuterades.

9. Aktivitorekov diskuterades.
TKoM har erbjudits möjlighet att medverka i en broschyr över föreningars aktiviteter i Torekov. Skriften avser att bli utgiven 2 ggr/år och varje intresserad förening erbjuds få medverkar med en A5-ruta (bild och text) samt i ett kalendarium. År 2013.s utgåva finansieras via Leaderprojekt. Ny finansform måste framtages inför utgåva 2014. Karsten Erichs handlägger via kontakt med firma KJ-design och turistkontoret.

10. Vårkonsert i Torekovs kyrka.
Svårighet föreligger i att finna gemensam dag och tid för de fyra medverkade intressenterna. Ordföranden fortsätter att driva ärendet. Tidigast i maj är konserten möjlig.

11. Övriga frågor.
Diskuterades förhållningsfrågor för föreningen till olika samhällsföreteelser, som exv bygglovshandläggning (First Camp och Hazienda), interkommunala cykel- och vandringsleder (Helsingborg – Göteborg, Skåneleder) och byarådsintressen över hela kommunen (kontakter med angränsande byars Byaråd). .

12. Nästa möte. Nästa möte äger rum lördagen den 27 april 2013 kl. 10.00 på Fabriken.

Jarl Henrysson                                         Tord Strömberg
Sekreterare                                             Ordförande

Ann Treschow Justerare