Mötesprotokoll 3 2013

TOREKOV KULTUR’OCH MILJÖ

Styrelsemöte  protokoll fabriken 2013-04-27

Närvarande: Tord Strömberg, Ann-Sofie Blomberg, Birgitta Granlund, Margareta Bengtsson, Dan Nilsson

§1 Ordförande hälsade alla välkomna

§2 Att skriva protokollet valdes Dan Nilsson

§3 Till justerings personer valdes Margareta Bengtsson

§4 Föregående möte protokoll lästes igenom och lades till handlingarna

§5 Mötet uppdrog till Tord Strömberg att ta fram all information kring bodarna i hamnen Och de planerade förändringarna för att få ett bra beslutunderlag. Innan föreningen tar ställning måste frågan belysas och alla fakta tas fram.Tord Strömberg har föreslagit Sia Jonsson som ordförande för byarådet.

§6 Tord Informerade om ett möte med ägarna till first Camp. Föreningen är enig om det opassande att göra om camping skogen till en stugby.

§7 Information från Leader mötet som skall avslutas. Denna fråga skall tas upp även på nästa möte med mer information bl.a. om ekonomi.

§8 Föreningen har 44 173,87 kr på bankkontot, medlemsavgifter har inkommit med 35950 kr, 60 enskild + 158 par och 192 familj = 411 medlemmar . Kostnader 12 182,28 utlägg för års brev, Tord och förråd. Vi tackar speciellt de som betalt in extra tillsammans 6200 där det största beloppet är inbetalt av Bertil Hult med familj. Tack

§9 Medlemsformer togs inte upp på mötet

§10 Förslag till pristagare till Kultur och Miljöpriset diskuterades men inget beslut togs.

§11 Aktiv Torekov och konsert hänsköts till nästa möte.

§12 Årsmöte fastställdes till den 25 juli 2013 klockan 14.00 i församlingshemmet

§14 Mötet ansåg att det är av största vikt att få in yngre människor i föreningens styrelse.

§15 Inga övriga frågor §16 Nästa möte 9 juni 2013 klockan 10.00 i Fabriken.

Vid Protokollet Dan Nilsson

Tord Strömberg Margaretha Bengtsson