Mötesprotokoll 4 2013

TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ

Protokoll fört vid styrelsemöte med TKoM på Fabriken i Torekov söndagen den 9/6 2013 (10.00-12.00).

Närvarande: Margareta Bengtsson, Ann-Sofi Blomberg, Karsten Erichs, Jarl Henrysson, Dan Nilsson, Ann Treschow och Tord Strömberg.

1. Till att justera dagens protokoll, jämte ordföranden, utsågs Ann-Sofi Blomberg.

2. Upprättad dagordningen för mötet godkändes.

3. Föregående styrelseprotokoll, från den 27/4 2013 (sekreterare Dan Nilsson) godkändes och lades till handlingarna.

4. Ordföranden redovisade kring följande:
a) Hamn- och strandmöten (Jfr gruppen, enligt punkt 4 e, i protokollet från den 13/10 2012). De senaste mötena har enbart berört stranden (Kopplingen till Östra piren är inte längre aktuell).

TKoM:s styrelse ställer sig positiv till den planering som avses äga rum för att utreda om en ny handikappanpassad badbrygga, i läge vid södra sandstopparen, kan ersätta de två befintliga sandstopparna. Den positiva inställningen förutsätter att utförandet, inklusive översyn av befintlig sanitär anläggning, sker på professionellt sätt, och med hänsyn till såväl badvattnets som sandens kvalitet samt i samverkan med beberörda myndigheter och organisationer (kommunen, länsstyrelsen, handikapprådet etc.). Byarådet stöder utredningen. Ärendet finns på KS dagordning den 20/6.

b) Byarådsmötet
16/4 2013. Frågor som aktualiserades var avslutandet av Leaderprojektet (Krikström), Byakontorets framtid (Åsa och Lina från Turistbyrån), Tina Erikssons arbete med provtagning inom 2:e bäck (m a a badvattnets kvalitet) och ev förelägganden, Väderötrafiken (Lindgren fortsätter säsongen ut), Bryggan enligt ovan a), parkeringen utmed S:ta Toras väg och trafikskyltning inom bykärnan (bl a försök till begränsning av antalet skyltar).

Byarådsmöte 15/5 2013.
Sia Johnsson är ny ordförande i Byarådet och Tord Strömberg ny vice ordförande. Marknadsgrupp och Kommunikationsgrupp bildade. Byarådets protokoll kommer att offentliggöras på http://www.torekov.se. Informerades om intentionen att skapa en ny simbassäng (utomhus för soluppvärmt saltvatten) vid norra stranden. NOLATO avser sponsra projekteringen med 100.000:-.

c) First Camps stugor.
Informationssamverkan sker med politiker och tjänstemän inom kommunen. Det för stugorna sökta bygglovet återkallades den 17/5 2013. För kännedom meddelades att Fylkner Fastighets AB försålt Flymossavägen 5 till Torekov Andre Bäck AB för 7454000:-, samt att Torekov Andre Bäck AB den 1/3 2013 har försålt samma fastighet till Bostadstättsföreningen Torekov stugor för samma summa. – 2 –

5. Årsskrift 2013.
Torekov 2030. Redovisades personer / företag / organisationer som kontaktats för medverkan. I samråd föreslogs utökning av listan.

6. Medlemsformer.
Punkten förklarades vilande vad avser former av företagsmedlemskap. Årsavgiften föreslogs oförändrad.

7. Kultur- och miljöpris 2013.
Styrelsen enades om ett namnförslag, som presenteras vid årsmötet den 25/7.

8. Aktivitorekov diskuterades.
Fortsatt medverkan föreslogs om kommande redovisning av ekonomin kan accepteras och visst inflytande över skriftens layout medgives.

9. Vårkonsert i Torekovs kyrka.
Vårkonserten måste utgå pga svårigheten i att finna gemensam dag och tid för de fyra medverkade intressenterna. Ordföranden undersöker möjlig höstkonsert med Joachim Bäckström medverkande.

10. Hamnfesten den 18-20/7 2013.
Beslöts att medverka med bordstånd för information om TKoM, medlemsvärvning och försäljning av årsskrifter. Ordföranden utarbetar dagordning för medverkande.

11. Skyltar (jfr. punkt 7. b. i protokoll från 8/9 2012).
Margareta Bengtsson meddelade att utbyte av d s k informerande länsstyrelseskyltarna (typ ”S:ta Toras sten”) är på gång samt att utredningsarbete pågår för att åstadkomma en typ av historiska skyltar för olika intressanta objekt (byggnader, platser etc) som Hamnmagasinet, Gamla telegrafstationen, Bergerska gården, Varmbadhuset m fl. Styrelsen ser positivt på detta initiativ och bidrog med objekt till intresselistan.

12. Nästa möte.
Nästa möte äger rum torsdagen den 11 juli 2013 kl. 17.00 på Fabriken.

Jarl Henrysson                                   Tord Strömberg
Sekreterare                                       Ordförande

Ann-Sofi Blomberg Justerare