Mötesprotokoll 4 2014

TOREK KULTUR OCH MILJÖ

Protokoll fört vid styrelsemöte med TKoM på Fabriken i Torekov söndagen den 11/5 2014 (14.00-17.15).

Närvarande: Margareta Bengtsson, Ann-Sofi Blomberg, Karsten Erichs, Jarl Henrysson och Tord Strömberg samt inbjudna från valberedningen: John Henrysson och Carl Malmaeus (m a a punkt 10).

1. Till att justera dagens protokoll, jämte ordföranden, utsågs Margareta Bengtsson.

2. Upprättad dagordningen för mötet godkändes, m u a punkt 4. Ekonomi och punkt 6. Information från Hamn/Strandgruppen pga föredragandes frånvaro. Anm: Ekonomiinformation till styrelsen via e-post.

3. Föregående styrelseprotokoll, från den 13/4 2014, godkändes och lades till handlingarna.

5. Ordföranden belyste vissa punkter ur Byarådets protokoll från den 12/2 2014 respektive den 11/3 29014, Byarådets möte med politikerna. Om frågor till politiker inför ett allmänt möte den 3/6 2014, om strandrensning, om hamnplanen, om centrumplanen (fördröjd pga ekonomiska överväganden), om badbassängen inför sommarsäsongen, om Norra Strandens renoverade WC (öppnas den 15/5 2014) samt om utvecklingen inom First Camp.

7. Ordföranden informerade om läget inom Strandskogen med anledning av kommunens efterarbeten pga stormskodor (Simone och Sven). Berörde i informationen ett möte med kommunens Johan Mårtensson och ett medlemsmail i frågan från Bertil Wulff. I ett uppföljningsmöte med Johan Mårtensson berörs frågor om önskad medverkan, av medlemmar inom TKoM, i arbetsuppgifter inom skogen.

8. Åt ordföranden och Karsten Erichs uppdrogs att samverka kring en medlemsinformation att via e-post tillställas medlemmarna (Vårbrev).

9. Fortsatt samråd kring Årsskrift 2014. Det tänkta nytrycket av en tidigare årsskrift av Cecilia Svensson verkar upphovsrättsligt gå i lås. Några tryckeritekniska frågor återstår att lösa. Karsten Erichs handlägger tillsammans med ordföranden.

10. Övriga frågor.
Information kring planärende Varan 17:6. Hänsyn har tagits till tidigare erinringar. Information kring agerande vid möte med ”Byamacken” / Torekov AB. Vid mötestillfället var det inte inom styrelsen för TKoM känt att föreningen var aktieägare (20 aktier /röster). TKoM saknade manat att rösta. Beslut om TKoM:s ställning till bolagsutvidgningar inom Torekov AB ajournerades. Frågeställningen kring renoveringen av ”Ensmärket” vid kyrkan, vartill har beviljats ett anslag från Wulffska fonden, hänsköts till ett förnyat samråd inom Byarådet. Ordföranden redovisade överläggningar om en konsert i kyrkan med samma medverkande som konserten den 26/1 2014: Joachim Bäckström och Elisabeth Boström. Av tre föreslagna dagar, 10-12/7, valde styrelsen att förorda den 10/7 2014. Samråd och informationsutbyte med valberedningens båda inbjudna ledamöter.

11. Nästa möte äger rum söndagen den 15 juni 2014 kl. 14.00 på Fabriken.

12. Stadgearbetet. Efter samråd kring vissa paragrafer i arbetsförslaget till stadgar (Jfr punkt 15. i protokollet från 13/4 2014) beslöts att det reviderade förslaget snarast läggs ut på TKoM:s hemsida för presentation och möjlighet för medlemmar att inkomma med synpunkter senast den 13 juni 2014 (Jfr. punkt 11.). Förslaget bifogas, BILAGA 1, detta protokoll.

Jarl Henrysson         Tord Strömberg          Margareta Bengtsson

Sekreterare             Ordförande                Justerare