Mötesprotokoll 6 2013

TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ

Protokoll fört vid styrelsemöte med TKoM i Fabriken i Torekov söndagen den 8/9 2013. (10.15-12.15)

Närvarande: Birgitta Granlund, Jarl Henrysson, Tord Strömberg och Ann Treschow (tom punkt 10).

1. Till sekreterare för mötet valdes Jarl Henrysson.

2. Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Birgitta Granlund.

3. Upprättad dagordningen för mötet godkändes.

4. Föregående protokoll, styrelseprotokoll från den 11/7 2013 och Årsmötesprotokoll från den 27/7 2013 godkändes och lades till handlingarna. Vad avser Årsmötesprotokollets yrkanden i motioner samt synpunkter och önskemål under Övriga frågor förs dessa fortlöpande till styrelsens aktivitetsagenda för handläggning.

5. Styrelsen konstituerade sig:
a. Ordförande: Tord Strömberg (vald till ordförande på årsmötet 27/7 2013) Vice ordförande: Ann Treschow Kassör: Dan Nilsson Protokollsekreterare vid styrelsemöten: Jarl Henrysson Informationsansvarig: Karsten Erichs Bistående informationsansvarig: Anja Johansson

b. Föreningens firma tecknas av ordföranden, Tord Strömberg, samt gemensamt av Dan Nilsson (kassör) och Ann Treschow (vice ordförande) Dan Nilsson är ensam teckningsberättigad vad avser postgiro, bankärenden och värdeförsändelser

6. Redovisades föreningens ekonomi via årsbokslutet och transaktioner per dags dato (bl a kostnader för Årsskriften). Föreningens ekonomi konstaterades vara god.

7. Aktiviteter verksamhetsåret 2013-2014 diskussionsförtecknades:
a . Skyltar. Informationsskyltar (Margareta Bengtsson i samverkan med Bertil Wulff) för kultur och turism intressanta objekt [historiskt intressanta byggnader (Varmbadhuset), historiska händelser (”Torekovkompromissen”), tidstypiska objekt (enslingemarkeringarna för telefonkabel till Väderön), historiska platser (”Gibraltarklippan”) m fl] skapas och placeras ut.

b. Rosa rugosa utmed S:ta Thoras väg.

c. Översyn av föreningens stadgar.

d. Bevarandefrågan kring enslinjemarkeringarna för telefonkabel till Väderön.

e. Musikevenemang. Exv under hösten i kyrkan med Joachim Bäckström.

f. Fråga om handikappsparkering vid morgondoppsbryggan, Västra Stranden.

g. Utredningar kring Norra Stranden (bad-, sand-, strand- och handikappkvalitet)

h. Utredning kring Torekovs dagvattenutsläpp och recipientpåverkan.

8. Arbetsformer för stadgarnas revidering diskuterades för att vid nästa möte kunna upprätta en arbets- och tidsplan, beaktande att stadgeändringar kräver beslut vid två på varandra följande årsmöten (ordinarie/extra eller vice versa).

9. Hamnen v Norra Badstranden.
Tord Strömberg redovisade från Hamngruppens arbete, bl a mötet den 5/8. Bland annat från en diskussion med handikapprådets ordf. Ingrid Edgardsdotter, som ställt sig positiv till den presenterade ombyggnaden vid södra sandstopparen, men skall ta med sig frågeställningarna till sin egen styrelse samt dessutom förhöra sig om generella synpunkter hos regionala och centrala handikapporganisationer. För finansiering budgeterar kommunen ett belopp kring miljonen kronor, därtill följer en sponsor upp med motsvarande belopp, villkorat vis á vi vissa miljökrav. Inom beloppen skall rymmas en översyn av befintlig sanitär anläggning. Hamngruppen, via Olof Nilsson, undersöker vem som anses kunna vara de nuvarande sandstopparnas (Södra och Norra Badbryggan) rättmätiga ägare / lagfaren markägare. Av de fem senaste vattenprovtillfällena har fyra visat på tjänligt och ett med tvekan tjänligt. Vid nästa möte (10/10 2013) förväntas redovisning ske av jordbruksaktiviteter som kan tänkas påverka badvattenkvaliteten. Ny mätpunkt kommer att testas.

10. Distribution av Årsskriften till medlemmarna. Ärendet bordlades till nästa styrelsemöte.

11. Byarådet. Information av Tord Strömberg. Byarådet sammanträder den 18/9 2013 internt och den 15/1 2013 under medverkan av tjänstemän och politiker från kommunen. Några aktuella ärenden är: Hamn- och strandgruppens arbete, hamnplanens trafiksituation, Byarådets stadgerevision, Segelbåtvraket (”Cha-Cha”) på Strandmalen, badrullstolsfrågan för handikappade, distriktssköterska med mottagning i Torekov, Trafikgruppens arbete med anordningar för hastighetsanpassning.

12. Övriga frågor.

13. Nästa möte (tidsmässigt mellan punkt 9 och 10). Nästa möte äger rum på Fabriken söndagen den 6/10 kl. 10.00 2013.

Jarl Henrysson
Sekreterare

Tord Strömberg                                    Birgitta Granlund
Ordförande                                          Justerare