Mötesprotokoll 8 2013

TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ

Protokoll fört vid styrelsemöte med TKoM i Fabriken i Torekov söndagen den 3/11 2013. (10.00-12.00)

Närvarande: Ann-Sofi Blomberg, Birgitta Granlund, Jarl Henrysson, Anja Johansson, Dan Nilsson, Tord Strömberg och Ann Treschow.

1. Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Anja Johansson.

2. Upprättad dagordningen för mötet godkändes.

3. Föregående protokoll, styrelseprotokoll från den 6/10 2013, godkändes och lades till handlingarna.

4. Ekonomi.
Dan Nilsson redovisade per 2013-11-03. Kostnadsposter sedan föregående redovisning: Miljöpris 5000:-, årsskriftstryck 14988:-, diverse (porto mm) 7733,50. Saldo bank 2013-11-03: 32496,75 Kostnader: -27721,50 Intäkter: 13980:- Saldo bank 2013-07-01: 46237,87. 67 medlemmar har betalt årsavgift för 2014.

5. Tord Strömberg redovisade från Hamn- och Strandgruppen (Jfr gruppen i protokoll från den 13/10 2012, punkt 4 e), bland annan från mötet den 10/10 2013.
Aktuella frågor var bl a: ny handikappanpassad badbrygga avsedd att ersätta södra sandstopparen vid norra Stranden inkl infrastruktur för handikappade (väg, parkering, angöring, slänt och ramp samt bryggans bredd och längd). Handikapprådet har tagit del av projekteringen och granskningen går vidare till SKL och Länsstyrelsen. Samråd med sponsorer pågår om 50/50-delning av kostnaderna. Äganderätten till de nuvarande två sandstopparna, som avses bli rivna och sanerade, är oklar, men förmodligen kan kommunen som markägare av hävd anses som ägare och därmed ansvariga för underhåll och säkerhet. Hygienenheten vid norra Stranden är under upprustning. Badbassängen kommer att stängas sommaren 2014.

6. Rapport från Byrådets senaste möte med politiker och tjänstemän.
Medverkande från TKoM var Ann-Sofi Blomberg Aktuella frågor bl a: Dagvattenutsläpp utmed kustlinjen, utbredningen av vresrosor utmed S:a Toras väg och Lundstens gata kommer genom kommunens försorg att begränsas. Beaktande vad som sker med miljön kring ”Livbåtshuset” (Varvet), slipen och ”Tullbryggan” (SSRS) samt Väderön, väderötrafiken och Skogvaktargården. Bevakning av utvecklingen av miljö och utnyttjande vad avser Sandlyckeskolan samt närområdets cykelbanor.

7. First Camps projekt ”Kultur och landskapspark – SKOGSOASER”.
Diskussioner kring projektet med utgångspunkt från en broschyr ”First Camp Torekov – Sveriges första kulturcamping” från Abelardao Gonzalez Arkitektbyrå AB i Malmö. Idén redovisades utanför ärendelistan på samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 21/0 2013. Tord Strömberg har begärt ett sammanträffande med First Camps kommunikationschef Leo Heibel för ett klargörande om projektet. I broschyren redovisas inga vanliga campare med egna tält eller husvagnar. 2(2)

8. Revidering av TKoM:s stadgar.
Arbetet pågår med olika jämförande studier.

9. Inför Byarådes sammanträde den 29/11 2013.
Ärenden som väntas till dagordningen: Sandlyckeskolan, tågstationen i Förslöv samt dispositioner inom hamnplanen vid gamla hamnen i Torekov TKoM:s synpunkter kommer att framföras: Skolans existens är viktig, tågstationen i Förslöv bör lokaliseras centralt och den komplexa dispositionsplanen för hamnområdet i Torekov bör göras så fri som möjligt från biltrafik och parkeringsytor under sommartid, framför allt gäller det ytor vid och runt Skjulet, Museet och Batterivallen. Nästa Byarådsmöte med politiker och tjänstemän äger rum den 11/3 2014.

10. Konsert i Torekovs kyrka.
Konsert med operasångare Joacim Bäckström äger rum 2014-01-14 kl. 16.00. Biljettpriset är satt till 200:-/person och antalet platser till 190. Program- och informationsarbetet har påbörjats. Biljetterna kommer att tillsaluhållas på traditionellt sätt. Anslag och annonsering kommer att ske.

11. Övriga frågor.

12. Nästa möte.
Nästa möte äger rum på Fabriken söndagen den 8/12 kl. 10.00 2013.

Jarl Henrysson
Sekreterare

Tord Strömberg                                                Anja Johansson
Ordförande                                                     Justerare