Mötesprotokoll 9 2013

TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ

Protokoll fört vid styrelsemöte med TKoM på Fabriken i Torekov söndagen den 8/12 2013 (10.00-11.15)

Närvarande: Margareta Bengtsson, Ann-Sofi Blomberg, Jarl Henrysson, Dan Nilsson och Tord Strömberg

1. Till att justera dagens protokoll, jämte ordföranden, utsågs Ann-Sofi Blomberg.

2. Upprättad dagordningen för mötet godkändes.

3. Föregående styrelseprotokoll, från den 3/11 2013, godkändes och lades till handlingarna

4. En översikt över ekonomin redovisades av Dan Nilsson.
Jfr punkt 4. i föregående protokoll (3/11 2013). Redovisning per 2013-12-05: Saldo bank 34.746:-, Kostnader 27.721:-, Intäkter 16.230:-, Saldo bank 2013-07-01 46.237:-. 81 medlemmar/familjer har betalt in årsavgift för 2013-2014.

5. Information (Tord Strömberg) från Hamn och strandmötet 2013-11-06.
Jfr punkt 5. i föregående protokoll (3/11 2013). Närvarande: Bertil Lindgren TBSS, Tord Strömberg TKoM, Jarl Toremalm TTBF samt från Båstad kommun (Teknik och service) Ingemar Lundström, Mia Lindell och Jenny Hertsgård.

Ny brygga: Anmälan till Länsstyrelsen är gjord, sponsringsavtal förankrat och justerat (kommunchef och kommunjurist) men tv vilande, vilket innebär att en ny brygga kan aktualiseras tidigast 2015. Omgivningen kring den tänkta bryggans läge är i gällande plan klassad som parkmark, dvs enbart gångtrafik anses möjlig. Tillgänglighetsanpassning för handikappade är ett kommunalt måstekrav. Nuvarande underhåll av Norra Strandens sandstoppare sker utifrån inställningen att det är kommunen som står som ägare.

Handikapprådet har i plenum, 2013-11-04, godkänt samtliga punkter i underlaget till en ny bryggas utförande och placering. Rådet är positiv till gemensam brygga.

Vresrosor: En skötselplan (destruktion/underhåll) ska upprättas i samverkan med TTB och TKoM. (Destruktion = grävs bort, underhåll = klipps ner vart tredje år).

Redovisades sponsringsintressen gällande bassängrenovering och redovisningskostnader avseende miljön kring Andre Bäck. Gruppen vill se en fördjupad utredning beträffande totalmiljön från hamnplanen till Andre Bäck. Nästa möte med gruppen 2014-01-29.

6. Information (Tord Strömberg) från Byarådets möte 2013-11-29.
Jfr punkt 9. i föregående protokoll 3/11 2013). Redovisades åtgärder (bl a plantering av tall) i Strandskogen efter stormen Simone. Redovisades kring pågatågstation i Grevie och Förslöv med utgångspunkt från en utredning av Per Iwansson, kommunens tidigare planingenjör (politisk oenighet syns råda). En hamnplansgrupp utsågs (Bertil Lindgren TBSS, Bengt Paulsson THoSjF och Jarl Toremalm TTBF). Sandlyckeskolan kommer under maj månad 2014 att inbjuda allmänheten till frågeställningar kring skolans utnyttjande och framtidsutsikter. 2.

7. Redovisades (Tord Strömberg) kring First Camp i Strandskogen.
Jfr punkt 7. i föregående protokoll (3/11 2013). Såväl Tord Strömberg (för TKoM) som Sia Johnsson (för Byarådet) har varit i kontakt med First Camps kommunikationschef Leo Heibel angående händelseutvecklingen. (En personlig träff var inbokad till den 28/11, men inställdes från First Camps sida med en dags varsel) ”Vanlig camping” kommer att ske tills vidare, tolkat ur uttalandet ”pågående planering kommer att pausas under överskådlig framtid”.

8. Stadgeändringar.
Arbete pågår med alternativa förslag.

9. Medlemsregister och julpost.
Tord Strömberg gör utkast till julpost som blir distribuerat som e-post. Arbete med ny matrikel fortgår (Dan Nilsson, Jarl Henrysson och Anja Johansson).

10. Konsert i kyrkan 26/1 2014 med Joachim Bäckström.
Diskuterades ersättning till biljettförsäljare (bl a Turistbyrån, Båstad bokhandel och Båt & Motor), affischering (Karsten Erich), samarbete med Konstföreningen, Birgit Nilsson sällskapet, Kammarorkestern, Torekovs församling samt former för annonsering (press, lokaltidningar m fl). Aktiv insats bör ske för att inspirera olika medier att ”i god tid” innan konserten informera om den samt att sprida kunskap om att en biljett bör vara årets julklapp.

11. Övrig fråga.
Det tidigare sönderblåsta ensmärket (ankringsförbudslingen för telefonkabeln till Väderön) vid kyrkan önskas av kulturhistoriska skäl bli bevarat och renoverat (anm: kabeln är borta och inget ankringsförbud råder längre, televerkets underhållningsplikt har utgått). Ansökan om bidrag (5.000:-) har inlämnats till Wulffska fonden.

12. Nästa möte äger rum söndagen den 12 januari 2014 kl. 10.00 på Fabriken.

Jarl Henrysson                              Tord Strömberg
Sekreterare                                  Ordförande

Ann-Sofi Blomberg
Justerare