Protokoll från Torekovs Byaråd 2013-05-15

Protokoll från Torekovs Byaråd, kvartalsmöte 2, den 15 maj 2013

Närvarande: Peter Krikström, LEADER; Ulf Holmberg, Fastighetsägarföreningen; Bertil Lindgren TBSS; Bror Martin Nilsson , ordförande; Ingrid Nygren, Gamla Skolan; Sia Johnson, LEADER; Tord Strömberg, TKoM; Malin Lindgren, Föräldraföreningen.

§1 Ordförande öppnar mötet och konstaterar att det är kallat i tid, och sittande ordförande och sekreterare fungera under mötet.

§2 Bertil Lindgren väljs att justera protokollet

§3 Mötesprotokoll från 2013-02-27. Då beslutades att som ett led i uppdateringen av stadgan skulle raden ”…och alternativt kan underskott behöva täckas.” i §2 strykas. Eftersom detta inte finns med i dagordningen tas frågan upp under punkten övrigt.

§4 Eftersom Bror Martin Nilsson meddelat att han vill avgå som ordförande har den interimistiska valberedningen föreslagit Sia Johnson, som ställer upp som ordförande under 2 år. Sia väljs till ny ordförande i Byarådet.

§5 Samtidigt berättar Bertil Lindgren att han tar ”time out” från arbetet i Byarådet av hälsoskäl.

§6 Vid senaste mötet med kommunen beslutades att vi bara skulle ha ett sådant möte per år. Detta beslut vill Byarådet riva upp, och återgå till två möten per år. Detta kommuniceras med kommunen i samband med att höstmötesdatum föreslås.

§7 Info: Gamla Skolan sköter förvaltningen som vanligt; TKoM jobbar vidare med att tolka motståndet mot föreslagen förändring av Campingområdet mot KS och SBU. Info finns på hemsidan. LEADER avrundar nu sitt projekt. Någon form av Final ska arrangeras. Projektet med Bykontoret ska diskuteras vidare, för att åstadkomma en finansiering till dess att det kan stå på egna ekonomiska ben. TTBF arbetar med att utveckla www.torekov.se. TBSS har 570 familjemedlemmar, vilket man menar innebär ca 1500 medlemspersoner.

§8 Arbetet med att bilda ett bybolag har lite grann gått i stå och ett förslag är att fråga om det i ett inledningsskede är möjligt att ingå i Torekovs Byamack AB. Det kommer i så fall att innebära att den särskilda vinstbegränsningen får ersättas med någon annan tanke. Peter får i uppdrag att sondera terrängen.

§9 I Prioriteringslistan över vad Byarådet önskar att ett bybolag ska jobba med, tillförs tanken/viljan att köpa campingen för att driva den själv:

ToDo-listan med 6 prioriterade aktiviter för Torekovs utveckling

  • Skaffa oss en förbättrad simbassäng, behövs verkligen i ett kustsamhälle
  • Etablera sköterska deltid tillsammans med
  • Torekovsbaserad lokal hemtjänst. Våra äldre skall ha det bättre än att behöva lida i stordriftens s.k. stordriftsfördelar. Ytterligare verksamheter skulle kunna vara Fotvård, Apoteksutlämning, mm
  • Säkrare Övergångsställe för våra skolbarn som bor på söder • Säkerställa (dvs köpa) Campingen till bättre nytta för Byn
  •  Ny brygga mm Norra stranden tillgänglighetsanpassad

Övriga förbättringar som kan komma ifråga, i oprioriterad ordning:
– ett äldreboende så att flyttkedjan fungerar och ger plats till nya barnfamiljer
– ett ITVbaserat marknadstorg till hjälp för torekovsborna (sommar såväl som vinter) och för våra företag.
– bil & minibuss-pooler för att på ett miljöklokt sätt bidra till att lösa behoven i enbilssamhället
– båtpoolsverksamhet, för att bidra till att lösa barnfamiljers behov i pengabristens tid
– Ett vandrarhem i t.ex. skolan under sommaren,
– ett aktivare bya/turistkontor till nytta för oss och våra gäster
– ett kallbadhus med bastu som ett attraktivt komplement i en året runt badort
– långsiktigt stabil Öatrafik som säkerställer Öns natur och bad-värden
– långsiktigt stabil Skola i Torekov som säkerställer en harmonisk start i livet för våra barn och barnbarn

§10 Arbete på gång beträffande Simbassängen på den prioriterade listan ovan. Gunilla Jorlén arbetar med frågan om en 25 m bassäng, med toa, duschar, kiosk/fik. Kommunen införstådd att deras planerade toalettupprustning avvaktar på gående arbete med planering och finansiering.

§11 Marknadsgruppen byter namn till kommunikationsgruppen. Gruppens sammankallande Gunilla Jorlén adjungeras till Byarådet tills vidare. Minnesanteckningar från deras uppstartsmöte beskriver upplägget, som har Byarådets välsignelse:

Torekovs Byaråd Kommunikationsgruppen ”Torekov.se”
PM från möte 29 april 2013 hos Peter Persson

Närvarande: Gunilla Jorlén, Bertil Lindgren, Peter Persson, Bror Martin Nilsson, Thomas Malm, Lina Holmberg, Åsa Ragnarsson, Sia Johnson.

Syftet med mötet var att diskutera och formulera ambitioner och mål för gruppens arbete att kommunicera Torekov som en attraktiv ort året runt.

Konceptet bygger vidare på Leaderprojektet ”Torekov året runt” och skall bygga på engagemang och intresse.

Ett av målen från Leaderprojektet, 100 nya mantalsskrivna i byn, kvarstår.

Diskuterade på vilket sätt Torekov lämpligen marknadsförs för att man ska få så stor effekt som möjligt.

Diskussionen gav, att en kombination av direkt marknadsföring i form av en folder som används vid kommunikation i olika sammanhang + intensiv information på hemsidan www.Torekov.se troligen är det som har störst effekt.
”Torekov året runt” har viss möjlighet att bidra med pengar till foldern. Åsa och Lina arbetar med att utveckla hemsidan. Den bör fungera som en portal med länkar till byns alla föreningar. Diskuterades folderns rubrik. Föreslogs ”LEVA I TOREKOV” alt. ”TOREKOV ÅRET RUNT” eller ”ÅRET RUNT I TOREKOV” Mötet kunde inte enas.

Diskuterades också vikten av en ny och större bassäng för simundervisning men också för att förlänga badsäsongen. Önskemålet är en saltvattenpool, uppvärmd med solvärme alt bergvärme. Toaletter, duschar och omklädning anordnas i anslutning till bassängen. Parkering på Strandridargatan. Önskemål om ny pool finns på Byarådets lista över prioriterade projekt. Kostnad uppskattas till ca 5 miljoner. Diskussion med kommunen ang. deras insats.

Peter Persson och Bertil tar fram underlag för ett prospekt för insamling av medel till olika projekt.

Peter Krikström och Gunilla tar fram förslag till text för folder.

Gunilla utses till att vara sammankallande för gruppen.

Nästa möte fredagen 24 maj kl. 9.30 hos Peter Persson.

§12 Trafikfrågor har Tord diskuterat med Håkan Pettersson: mångfalden av skyltar, hastighetsdämpande åtgärder och gräsplättarna vid S:ta Thoras väg där PVförbud råder. Inga beslut fattade.

§13 Väderötrafiken ska dryftas på ett möte den 20 maj, då också hamnfrågor ska diskuteras.

§14 Badvatten och stränder mm ska diskuteras med Båstads kommun den 30 maj

§15 Stadgebeslut: Enligt gällande stadgar ska en ändring av desamma beslutas på två olika kvartalsmöten. Beslutas alltså att stryka raden ” ….och alternativt kan underskott behöva täckas.” Detta beslut togs även på 1:a kvartalsmötet den 2013-02-27 och beslutet gäller alltså från och med nu. I övrigt beslutas beträffande stadgarna, att när de i all hast togs i maj 2012, beslutades att med eftertanke gå igenom dessa för förbättringar och harmonisering. Detta arbete ska återupptas av presidiet, för den första rapport vid nästa möte….

§16 …som blir den 18 september kl 18:30 i Gamla Skolan.

Ingrid Nygren           Bror Martin           Nilsson Bertil Lindgren

sekreterare              ordförande            justerare