Mötesprotokoll 01 2017

Protokoll styrelsemöte 28 Januari 2017
Torekov Kultur och Miljöförening

1. Dagordningen godkändes

2. Karsten Erichs utsågs till justerare och Gustav Sundin till mötessekreterare

3. Genomgång av föregående styrelsemöte

4. Byarådet finns fortfarande.
Ordförande är Lotta Kraft och Patrik Bernstein är vice ordförande. Katarina Pelin slutar på kommunen och kommunen ser ingen anledning till ett byaråd i Torekov.

5. Sunnan 10 – Ingen utveckling har skett i ärendet angående Sunnan 10

6. Midsommarfirande i Torekov
Vi i föreningen tar ansvar för organiseringen av midsommarfirandet i Torekov. Tord ska prata med Mats-Ole Svensson och New Tones om de kan spela och kostnad för detta. Vi diskuterade vad vi kan göra för att få intäkter till föreningen och olika förslag som korv-/glassförsäljning, lotteri andra förslag mottages gärna. Karsten kan ordna korv till bra inköpspris. Harmark har stången och Åsa på turistbyrån har mer information om det. Kolla även med Åsa hur vi får tag på blommor och björkris till stången.

7. Skolan i Torekov
Tord kollade upp antalet elever soom för närvarande går på skolan. (79 barn i grundskolan och 40 i förskola) Det har kommit ett remissvar från politikerna. Svaren är ganska svävande och inget parti tar inte riktigt ställning i frågan. Centern och Bjäre Partiet säger att de vill bevara skolan, Soc – säger att skolan kommer fortsätta som nuvarande i alla fall mellan 2017-2022. M och L – uppfattningen verkar vara att de är emot att bevara skolan (inga tydliga svar). Det väckte frågan om vilka det är som skrivit och undertecknat remissvaren, är det personer med rätt kompetens och har det gjorts några undersökningar om hur en nedläggning skulle påverka byn? Tord ska höra mer med Henrik Andersson (Bildningschef på kommunen).

8. Möte i Torekov om skolans framtid – 13 MAJ
Plats: skolan, matsalen eller aktivitetsrummet eller Bild och Musikrummet

9. Justering av hemsidan
Hemsidan behöver uppdateras, Karsten ska kolla med ”IT-killen”

10. Styrelsemöten resten av terminen
– 19 MARS 15.00
– 6 MAJ (avser planeringsmöte inför 13 maj om skolans framtid)
– 1 JULI (avser planeringsmöte inför årsmötet den 27 juli)
– 27 JULI Årsmöte

11. Övriga frågor
– Vi pratade om innehåll till Årskriften, exempel på detta fanns det gott om.
Ett förslag som kom upp var att titta lite närmare på byggnadbeståndet i Torekov. Intressant skulle kunna vara att kolla på hur renoveringar gjorts och om det gjorts omsorgsfullt enligt tidsandan i olika hus. Villa Öbo togs upp som ett bra exempel. Recept, framtidsvisioner från olika invånare i byn var andra förslag Distributionen kan ske genom Galleri Torekov (Gustav).

– Karsten föreslog att medlemskapet i Torekov Kultur och Miljö ska ändras till kalenderår. Det blir lättare att hålla reda. Övriga deltagare på mötet instämde.

– Tord tänker skriva Vinterbrev som ett nyhetsbrev under vintern för att hålla medlemmarna uppdaterade.

– Just nu har vi 2 mail-listor. Den gamla listan och en uppdaterad lista med nuvarande medlemmar.

12. Mötet avslutat.

Gustav Sundin                          Karsten Erichs
Sekr                                        Justerare