Mötesprotokoll 03 2018

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 30 mars 2018
FÖRENINGEN TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ

Närvarande: Tord Strömberg, Karsten Erichs, Birgitta Granlund, Arne Tegsell och Kenneth Lennartsson

1. Dagordningen godkändes.

2. Kenneth Lennartsson valdes till mötessekreterare och Birgitta Granlund till justeringsman.

3. Tord rapporterade från föregående styrelsemöte i januari som tyvärr inte blev beslutsmässigt därför inget protokoll.

4. Ekonomi och medlemsutveckling.
16 984 kr i kassan just nu när alla räkningar till dags dato är betalda. Vi är 294 betalande medlemmar och en klar förbättring mot föregående år men fortfarande lägre än 2012, 2013 och 2015. Se bifogat diagram. Med avsikt att värva fler medlemmar föreslog Arne att vi skulle delge nya fastighetsägare ett ex. av senaste årsskriften via våra mäklare på orten. Beslutades att avsätta 50–100 st. för detta ändamål och Arne ser till att detta blir verkställt.

5. Sunnan 10.
Senaste remissförslaget går ut på att bygga bostäder på hela det tänkta området framför ICA-butiken men att genomföra detta i två etapper. Första etappen med bostadsrätter på den södra halvan och andra etappen närmst ICA-butiken inklusive macken med hyresrätter i ett senare skede. I andra etappen försvinner macken och i princip nästan alla parkeringsplatser. Husen i båda etapperna blir med 3 våningar. Från föreningens sida kan vi inte acceptera att man genomför etapp 2 och skall tillsammans med 4–5 av de största föreningarna i Torekov framföra detta till Kommunstyrelsen. Tord och Arne ansvarar för att detta blir genomfört före sommaren.

6. Skolan i Torekov.
Vid senaste mötet i kommunfullmäktige beslutades att skolan i Torekov skall vara kvar tills vidare. Därför kommer inte föreningen att vidtaga ytterligare åtgärder.

7. Trygghetsboende i Torekov.
Det saknas mark för att genomföra detta och vi kommer att prioritera arbetet med Sunnan 10 innan vi går vidare med trygghetsboende.

8. Idéer om årsskrift.
Tord skall kontakta Lars Svensson om att göra en årsskrift om Fåglar i Torekov.

9. Kultur- och Miljöpris 2018.
Diskussion kring lämpliga kandidater. Beslut i maj.

10. Midsommarfirandet den 22 juni.
Föreningen står som ansvarig organisatör av midsommarfirandet och vi kommer att starta med att klä midsommarstången kl. 11.00. Kl. 14.00 startar dansen. Karsten kontaktar Mats-Ole om musik. Tord kontaktar Magnus i ICA-butiken ang. glass samt ordnar med så att vi har el till musiken och kontaktar Birgitta Jansson för att leda själva dansen. Birgitta kontaktar Marita ang. glass och Kenneth ansvarar för att stången kommer på plats i tid och blir bortforslad samt att det finns grönt sly att klä den med. Kenneth ser till att vi införskaffar ett partytält för musiken.

11. Årsmöte den 26 juli kl 16.00.
Tord återkommer med definitiv plats men tills vidare är det fabriken som gäller.

12. Övriga frågor.
Sjuksköterska. Birgitta undrar hur det blir med distriktssköterska på orten. Tord kollar med Capio och återkommer.

Kollektivtrafiken. Det är inte helt enkelt att boka en rese från T.ex. Malmö till Torekov. Ofta slutar resan i Förslöv. Tord kontaktar Fjellner på Skånetrafiken.

13. Nästa styrelsemöte.
Den 22 april kl 11.00. Tord meddelar plats.

14. Mötet avslutades och föreningen tackade Ulf Berggren för lånet av möteslokal.

Tord Strömberg                              Kenneth Lennartsson
Ordf.                                             Mötessekr.

Birgitta Granlund
Justerare