Mötesprotokoll 05 2016

Protokoll Styrelsemöte Torekov Kultur & Miljö / Telefonkonferens 06.05.2016

Närvarande : Patrik Bernstein / Kenneth Lennartsson / Karsten Erichs / Anja Petersson / Jacob Faxe

§1 Dagordning
Dagordningen för dagens möte godkändes.

§2 Föregående protokoll
Föregående protokoll från den 28.03.2016 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Status Sunnan 10 / Diskussion utskick av yttrande till våra medlemmar
Mötet beslutade att skicka ut samma utskick till föreningens medlemmar som Byarådet skickat till kommunen angående Sunnan 10. Patrik skriver en inledning och skickar till Karsetn. Karsten skickar sedan utskicket via mail till våra medlemmar.

§4 Årsskriften status
Patrik och Jacob tar på sig att arbeta med årsskriften som ska visa akvareller av framlidne Bo Lindeswärd. Familjen Lindeswärd har även gett sitt godkännande till att trycka upp vykort med Bos akvareller.

§5 Finanser
Föreningen har goda finanser. Dock bör vi påminna om medlemsavgiften i utskicket angående Sunnan 10.

§6 Enkäten
Mötet beslutade att inte skicka ut en ny enkät angående medlemmarnas syn på föreningens fokus. Fokus ligger för tillfället på engagemanget kring Sunnan 10.

§7 Övrigt Inga övriga frågor.

§8 Mötet avslutas.