Mötesprotokoll 10 2015

Konstituerande styrelsemöte för Torekov Kultur och Miljö, 25.10.2015 kl. 15.00 hos Patrik Bernstein.

Närvarande: Patrik Bernstein, Kenneth Lennartsson, Anja Petersson, Karsten Erichs (via telefon).

1. Dagordning
Upprättad dagordning för mötet godkändes.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från den 31.5.2015 samt protokollet från sommarens årsmöte 21.07.2015 godkändes och lades till handlingarna.

Kenneth Lennartsson berättade att de nya ensmärkena som nämns i protokollet från årsmötet nu är uppsatta på sina rätta platser. Vi vill återigen tacka John Nygren för det fina initiativet och arbetet med de nya märkena, samt Kenneth Lennartsson och Bjäre Kraft för uppsättningen av desamma. Projektet har även uppmärksammats med en artikel i dagstidningen.

3. Konstituerande
Val av ordförande, Patrik Bernstein
Val av vice ordförande, Anja Petersson
Val av kassör, Kenneth Lennartsson
Val av protokollsekreterare vid styrelsemöte, Anja Petersson samt Jacob Faxe som reserv.
Informationsansvarig, Karsten Erichs

4. Rapport från Byarådet
Kenneth Lennartsson rapporterade från föregående styrelsemöte med Byarådet 15.09.2015.

5. Rapport från Byarådsmöte med politiker
Kenneth Lennartsson rapporterade från Byarådsmötet med närvarande politiker från kommunen som hölls den 13.10.2015. 2(3)

6. Föreningens fokus 2015/2016
På årsmötet delades en enkät ut som de närvarande medlemmarna fick fylla i för att styrelsen skulle få en uppfattning om vad våra medlemmar vill att vi ska fokusera vårt arbete på. Dessvärre var det inte så stor uppslutning av medlemmar på årsmötet och en hel del av dem fyllde inte i någon enkät. Ett helhetsintryck av medlemmarnas åsikter är därför svårt att utläsa från detta. Styrelsen beslutade därför att skicka ut enkäten på nytt via mail till medlemmarna. Vi hoppas på ett bra engagemang. Patrik kontakter Karsten för genomförandet av detta.

7. Årsskriften 2016
Alla uppmanas att komma in med tankar och funderingar kring 2016 års årsskrift. Läs gärna listan på föreningens hemsida över tidigare års teman.

8. Datum för framtida styrelsemöten
Mötet diskuterade att ha ett riktmärke på cirka två styrelsemöten under hösten och tre under våren, förutom årsmötet. Datum för de två nästkommande mötena föreslogs och blev söndagen den 6 december och söndagen den 13 mars. Båda tillfällena hemma hos Patrik. Tid är ännu ej fastställd.

9. Styrelsemöte via skype/telefon
Styrelsen har svårt att få ihop dagar för möten där majoriteten av styrelsen kan delta. Därför diskuterades möjligheten att i stötte utsträckning använda sig av skype och telefon för att dem som inte kan vara på plats ändå kan närvara. Närvarande medlemmar ställer sig positiva till förslaget och ser det som en god idé att pröva.

10. Övriga frågor
De som inte hämtade ut årsskriften för 2015 under hamnfesten eller vid årsmötet kommer att få den hemskickad per post. Kenneth har listan över vilka det gäller kontaktar Karsten angående detta. Med årsskriften följer också ett inbetalningskort.

Vinterbrevet kommer att skickas ut via mail inom det snaraste. I brevet finns också en påminnelse om att betala medlemsavgiften, gironummer och vilken period det är man betalar för. Patrik skriver vinterbrevet och skickar till styrelsen innan vidare utskick.

Förra årets idé till ett projekt kring cykelkarta över bygden lades på is på grund av tidsbrist. Frågan har tagits upp igen då turistbyrån känt en stor efterfrågan över cykel- och vandringskarta över Bjärehalvön. Detta kommer att göras som ett samarbete mellan TKoM och TTBF. Karsten är gärna med och engagerar sig i projektet. Han pratar med TTBF angående detta och vårt intresse. Karsten meddelar att kartan kan tryckas på Informationsbolaget.

Det finns den del protokoll och annat om inte har kommit in på hemsidan. Anja kollar över detta och kontaktar Karsten. Frågan om en egen mail till föreningen togs upp igen. I dagsläget kommer alla mail till ordförandens egen adress. Frågan har varit uppe tidigare och blåses nu åter liv i.

11. Mötet avslutas
Ordförande tackade för ett bra möte och hälsade välkomna till nästkommande möte den 6 december.

Ordförande,                                          Sekreterare,
Patrik Bernstein                                     Anja Petersson