Mötesprotokoll 8 2014

Styrelsemöte för Torekov Kultur och Miljö, 12.10.2014 kl. 15.30, hos Patrik
Bernstein.

Närvarande: Anja Johansson, Patrik Bernstein, Jacob Faxe, Kenneth Lennartsson, Birgitta Granlund, Ann Treschow.

1. Godkännande av dagordning
Upprättad dagordning för mötet godkändes.

2. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll, från den 16.08.2014, godkändes och lades till handlingarna.

3. Överblick finansiell situation
Kassören redogjorde för föreningens aktuella finansiella situation. Föreningens intäkter per år går i princip jämnt upp med utgifterna för årsskriften och  Kultur- och Miljöpriset. För att säkerhetsställa en positiv ekonomi på lång sikt behövs fler inkomstkällor för att kunna finansiera aktiviteter organiserade av föreningen, administrativa utgifter etc.

Det diskuterades digitala utskick av sommarbrev/julbrev, samt hur årsskriften distribueras bäst för att hålla nere portokostnaden. Alternativ till föreningens förvaringsförråd diskuterades också. Kassören fick i uppgift att titta på billigare alternativ. Diskussionen fortsätter under nästa möte.

4. Status medlemmar
På grund av föreningens delade räkenskapsår skapas en förvirring kring när man ska betala in medlemsavgiften samt vilket år man har betalat för. Diskussion kring möjligheten för en eventuell ändring av räkenskapsåret påbörjades. De flesta medlemmar har lämnat sina mailadresser, så vi kan använda dem för digitala utskick.
Frågan är hur många av adresserna som är aktuella. En önskan om ett svarsmail tillbaka till oss skulle kunna vara en lösning för att registrera antalet aktuella adresser. En önskan om fler medlemmar till föreningen och även fler ur ortsbefolkningen togs upp.

5. Rapport från Byarådet
Sia avgår som planerat som ordförande för Torekovs byaråd i maj 2015. Frågan om byarådet behöver en valberedning eller ej togs upp och skulle diskuteras i de olika föreningarna och tas upp på nästa möte igen. TKoMs styrelse ansåg att byarådet är viktigt och bildar en stark position mot kommunen. Men att det känns onödigt att göra det mer komplicerat än det behöver vara. Vårt förslag är att man försöker att fortsätta utan en valberedning ett år till och ser hur det går. Fungerar det fortsatt är detta att föredra.

Byarådet ekonomi diskuterades och det togs beslut om att varje förening betalar 70 kronor per år till byarådet. Detta ska finansiera möten etc. TKoM ställde sig positiva till detta.

Information kring ”www.torekov.se” presenterades. Detta är en hemsida som skall fungera som en plattform för föreningar och dylikt i Torekov. Från hemsidan blir man länkad till exempelvis TKoM. Detta kan vara ett sätt för fler att uppmärksamma föreningen. Servicepaketet för föreningar kostar 150 kronor första året, därefter 750 kronor per år.

Styrelsen ställde sig i ett första skede positiv till detta. Vi vill gärna veta mer om hur det fungerar samt vad som ingår i servicepaketet innan vi bestämmer oss. Karsten får i uppgift att kolla upp detta med Åsa från turistbyrån.

Midsommarfirandet som hitintills har ordnats av TTBF togs även upp på mötet. De flaggade för att de gärna är med och arrangerar det men att det är ett för stort och dyrt arrangemang att hålla i själva. De efterlyser hjälp från Torekovs övriga ideella föreningar. Styrelsen ställer sig positiv till att hjälpa till och kommer även med förslaget att firandet ska flyttas från hamnplanen till Lyckan, gräsgropen vid affären, där firandet tidigare var placerat.

Den planerade avgränsningsdiskussionen kring de olika föreningarna i byarådet, och vilka som arbetar med vad som sina huvudfrågor, kunde inte genomföras då det var för stort bortfall från föreningarna.

Frågan om namnen Heimers lycka och Heimers gata är lämpliga, efter att det framkommit i boken Här trifvas vi förträffligt att den nämnde Heimer var nazist, togs upp. Det tidigare namnet var Romerska lyckan och en diskussion kring en tillbakagång till detta ägde rum. Frågan skall tas upp i de olika föreningarna och diskuteras igen på nästa byarådsmöte. TKoMs styrelse ställer sig positiva till namnändringen.

6. Nya stadgar
Till nästa möte ombeds alla att läsa igenom förslaget till nya stadgar som lades av styrelsen innan sommaren. Stadgeförslaget kommet att diskuteras under nästa styrelsemöte.

7. Övriga frågor
Frågan togs upp om föreningen skall medverka på Torekovs julmarknad med försäljning av årsskrifter etc. Styrelsen ställde sig positiv till detta.

Hemsidan är i stort behov av en uppdatering. Kontakt med Karsten tas angående detta.

Föreningens förråd behöver inventeras så vi vet vad vi har och hur mycket. Birgitta ansvarar för detta.

Ett framtida samarbete med Birgit Nilsson muséet gällande bland annat konserter kom upp som förslag.
Även en bättre annonsering kring konserter och andra arrangemang som föreningen håller i efterfrågades.

Frågor som kan vara aktuella att ta med till byarådet togs upp. Man diskuterade att det är väldigt många hastighetsskyltar på vissa sträckor på väg in i, samt i byn. Många olika hastigheter på en kort sträcka. Detta är något som skapar irritation och ingen bra trafiksäkerhet.
Skyltar med utmärkta cykelvägar/cykelrundor finns i tätorten, men efterfrågades även utanför denna. Exempelvis i området Varan/Påarp där det finns mycket trevliga områden.

8. Nästa möte
De mötesdagarna som diskuterades under förra styrelsemötet har ändrats. Nästa möte kommer att äga rum måndagen den 17 nov, kl 9.00 hemma hos Patrik Bernstein.

9. Mötet avslutas

Sekreterare                                  Ordförande
Anja Johansson                             Patrik Bernstein