Mötesprotokoll 9 2014

Styrelsemöte för Torekov Kultur och Miljö, 17.11.2014 kl. 9.00 hos Patrik Bernstein.

Närvarande: Patrik Bernstein, Kenneth Lennartsson, Anja Johansson, Jacob Faxe (via telefon).

1. Upprättad dagordning för mötet godkändes.

2. Föregående protokoll, från den 12.10.2014, godkändes och lades till handlingarna.

3. Gällande medlemsregister måste uppdateras för att kunna säkerhetsställa att medlemmarna får utskick etc.
Kenneth Lennartsson börjar med att uppdatera medlemmaregistret med sommar/vinteradresser, mailadresser samt inkommande betalningar. Föreningens ordförande kommer att skicka ut ett vinterbrev till medlemmarna per mail. I detta brev kommer man be medlemmarna om ett returnerande mail tillbaka till styrelsen där man meddelar lämplig adress dit man vill ha sin post. Det är många medlemmar som vi endast har sommaradresser till. Efter att vi fått meddelande om lämplig adress kan vi skicka ut årsskriften för 2014. Med vinterbrevet följer även inbetalningsuppgifter för medlemskap i föreningen 2014/2015. En tydlig förklaring till vilken period man betalar för efterfrågas. Medlemsavgifterna kommer vara fortsatt oförändrade efter årsmötets beslut (enskild 100kr, par 150 kr, familj 200kr). Möjligheten till att även skicka ut årsskriften digitalt diskuterades. Patrik Bernstein kollar med Karsten Erichs om möjligheterna för detta. Patrik undersöker även med Karsten möjligheterna för en egen webbaserad mailadress till föreningen. I nuläget hänvisar föreningen all mailverksamhet till ordförandens egen mailadress. En egen mailadress som hela styrelsen kan ha tillgång till hade underlättat föreningens arbete, inte minst vid skifte av styrelseledamöter.

4. Ordföranden rapporterade från de senaste byarådsmötet med kommunpolitikerna, den 14 oktober 2014.
Vid nästa byarådsmöte kommer både Patrik Bernstein och Kenneth Lennartsson att delta. Patrik undersöker om protokollen från byarådet finns att läsa digitalt någonstans.
På nästa byarådsmöte skall avgränsning mellan Torekovs föreningar diskuteras. Närvarande från TKoM på byarådsmötet kommer att framföra föreningens ändamål enligt nuvarande stadgar.

5. Förslag till årsskriften 2015 diskuterades. Beslut togs om att skriften skall belysa den
utställning som till sommaren kommer att arrangeras av Jacob Faxe och Karin
Hermerén om det svunna Torekov. Utställningen kommer att bestå av oljemålningar
och teckningar av Torekov under förra seklet.
Jacob Faxe får i uppgift att arbetsleda projektet.
6. Diskussion kring föreningens fokuseringar och projekt ägde rum. Man beslutade att under 2015 fokusera på:
– Årsskriften 2015
– Kultur och Miljöpriset 2015
– Fortsätta att engagera och intressera sig för stranden och strandmiljön med bryggor och bassänger. En fråga som engagerar byarådet.
– Trafikfrågorna. Främst de många hastighetsförändringarna som finns på väg in i byn från Båstad samt det höga hastigheterna utanför bykärnan (Varan, Påarp). Frågorna har tagits upp i byarådet med närvarande kommunpolitiker.
– Aktivt delta i Hamn- och strandgruppen.
– Producera en karta med informationshäfte över kulturcykelrundor i och utanför Torekov. Patrik tar med detta till byarådet och presenterar.  Kenneth undersöker vad som gjorts tidigare i ämnet.

7. Frågan om nya stadgar för föreningen bordlades till nästa möte på grund av för få närvarande för en vettig diskussion.

8. Torekovs julmarknad äger rum söndagen den 7 december kl 13.30-16.30. Anja Johansson tar reda på information kring arrangemanget samt möjligheterna att vara med. Arrangemanget är en möjlighet för att sälja årsskrifter och värva fler medlemmar. I nuläget ser det dock svårt ut på grund av att majoriteten av styrelsen har andra åtagande den aktuella dagen.

9. Hemsidan har blivit uppdaterad med bland annat den nya styrelsen. En del saker kring kontaktuppgifter, målsättningar samt utökad information kring Kultur- och miljöpriset finns kvar att korrigera. Anja tar tag i detta, tar reda på information samt pratar med berörda parter så att det blir utfört.

10. Under punkten övriga frågor informerade Kenneth om att lagret i Fabriken där föreningen förvarar sina saker är uppsagt. Föreningen kommer istället hyra en plats på Bjäretorp. Detta innebär en avsevärd kostnadsförbättring. I föreningens stadgar står det att information ska kunna fås via hemsida, mail samt anslagstavla. I nuläget finns det ingen anslagstavla. Något som måste ordnas. Även tavlans placering bör diskuteras och vara samma alltid, oavsett styrelse och möteslokal.

11. Patrik skickar ut några olika förslag på nya mötesdatum till styrelsen. Näsa möte beräknas äga rum i januari.

12. Mötet avslutas

Ordförande                          Sekreterare
Patrik Bernstein                     Anja Johansson