Protokoll Årsmöte 2019

Protokoll Årsmöte föreningen Torekov Kultur och miljö 25 juli 2019 i Församlingshemmet i Torekov

Närvarande: 39 medlemmar

1. Ordf Tord Strömberg kungjorde att styrelsen utsett Charlotta Krafft att vara mötesordförande.
Mötesordf föreslog ändring i dagordningen. Punkten 10 Val av styrelseledamöter delas upp i 10 a och 10 b. Mötet godkände detta.

2. Styrelsens beslut om mötessekreterare kungjordes: Karsten Erichs.

3. Val av två justeringspersoner. Mötet valde Sia Johnson och Anna Nordström.

4. Mötets behöriga utlysande. Detta har skett i medlemsbrev via mail, anslag vid Posten, ICA och Turistbyråns anslagstavla och på hemsidan. Utlysandet godkännes.

5. Tord Strömberg redogjorde för styrelsen årsberättelse som godkändes. I diskussionen uttrycktes att föreningen under kommande verksamhetsår bör satsa på att värva fler medlemmar. Föreningen bör också undersöka möjligheterna söka ekonomiskt stöd från Båstad kommun för Midsommarfirandet samt att få ekonomiskt bidrag från olika fonder.

6. Revisorernas berättelse. Sia Johnson meddelade att föreningens revisorer gått igenom föreningen ekonomi samt resultat- och balansräkning. Verksamhetsåret redovisar en förlust på 11.525 kronor. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av mötet. Föreningens kassör fick mycket goda vitsord för god ordning på ekonomin.

7. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

8. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer. Gunilla Klingspor redogjorde för valberedningens förslag.

9. Mötet utsåg med acklamation Arne Tegsell till ny styrelseordförande för den kommande perioden.

10 a. Cecilia Bentzel Lindholm, Jesper Cederhage och Neta Eklund valdes till styrelseledamöter på två år.

10 b. Karsten Erichs och Birgitta Granlund valdes till styrelseledamöter på ett år.
Kenneth Lennartsson kvarstår som ledamot i ett år

11. Roland Hultgren och Ingrid Persson Lundh valdes till styrelsesuppleanter på ett år

12. Mötet beslöt omval av valberedningen: Charlotta Krafft och Gunilla Klingspor.

13. Val av revisorer och en suppleant: Dan Nilsson ( sammankallande) och Sia Johnson valdes till ordinarie revisorer med Tord Strömberg som suppleant.

14. Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad: 150 kr för enskild, 200 kr för par och 300 kr för familj.
Styrelsen fick i uppdrag av mötet att försöka öka tydligheten kring inbetalning av medlemsavgiften, bl.a. information till medlemmarna om vilken period som medlemsavgiften avser samt sista betalningsdag.

15. Det fanns inga inkommande förslag från styrelsen.

16. Inte heller några motioner hade inkommit.

17. Övriga ärenden. Sia Johnson framställde önskemål att styrelsen aktivt bevakar frågan om Sandlyckeskolans nedläggning 2021.En medlem undrade vad som skulle hända med biblioteket som inryms i Sandlyckeskolan. Styrelsen ska ta upp också denna fråga under hösten.
Avgående ordförande klargjorde att föreningen under sept/okt ska arrangera ett allmänt möte om skolsituationen.

18. Mötet avslutades och avgående Tord Strömberg tackades för sitt fina jobb som ordförande under flera år.
EFTER MÖTET BLEV DET TRE INFORMATIONSPUNKTER.

  • Nye ordförande Arne Tegsell berättade som sina planer för kommande verksamhetsår.
  • Kenneth Lennartsson berättade om det pågående arbetet med att bilda ett byaråd och medverkan i kommunens arbete med att ta fram en övergripande översiktsplan för Torekov gällande fram till 2030.
  • Årets mottagare av föreningens Kultur- och miljöpris blev Bengt Paulsson för sitt fina arbete ( med allting) på Väderön. Bengt är också sjöräddare och han fick sjöräddningslarm precis före årsmötet startade. Priset på 5.000 kr utdelas vid ett senare tillfälle.

 

Torekov 29 juli 2019

Charlotta Krafft                                                Karsten Erichs
Mötesordförande                                             Mötessekreterare

Protokollet godkännes och justeras:
Sia Johnson                                                     Anna Nordström