Mötesprotokoll 08 2019

Styrelseprotokoll 29 08 2019 Torekov Kultur och Miljöförening

Plats: Klubblokalen Torevi

Närvarande: Arne Tegsell, Kenneth Larsson, Birgitta Granlund, Cecilia Bentzell Lindholm, meta Ekelund, Ingrid Persson Lundh och Roland Hultgren.

1. Arne, ordf. hälsar välkommen, och ger ordet till Mats Persson och Per Norlén som skall berätta om Torekovs IK. (En intressant frågeställning är hur de ser på kommunens bidrag med 450:- per år och individ, när riksgenomsnittet är ca 2.000:-, en annan aspekt är fördelningen mellan flickor och pojkar).

Mats och Per gav oss en fin redogörelse över deras verksamhet och konstaterar att också ur deras perspektiv är nedläggningen av skolan olycklig.

– Man brottas också med både minskat antal medlemmar och färre fotbollsspelare, idag är det bara ett lag på fem ungdomar.

– Padelbanan som togs bruk i sommars har haft en fin utveckling, i juli var beläggningen över 70%, investeringen är på lite mer en en miljon kronor, vilket man klarat att finansiera själva inom föreningen. Investeringen är ett intressant gräddning av verksamheten i kombination med boulebanan.

– Bidraget till ungdomidrotten är totalt 6,9 miljoner inom kommunen, detta fördelar sig med 450:- per individ, riksgenomsnittet är ca 2.000:-. Hur fördelningen mellan flickor och pojkar är vet vi inte. Vid forsatta diskussioner med kommunen i den här frågan är Mia Lundström den som bär ansvaret.

– Föreningen brottas också med minskat intresse för fotboll och sjunkande medlemsantal, den huvudsakliga intäktskällan är Hamnfesten som gav ca 200.000. Ekonomin är stabil med ett överskott på ca 400.000:-

-Mats och Per ställde sig också positiva till att ingår vårt nätverk för att brädda intresset för de frågor vi vill väcka.

2. Val av sekreterare.
Till sekreterare valdes Roland Hultgren.

3. Arne redogör för etablerade kontakter och händelser sedan årsmötet.bla ang. äldreboende.
a) En förklaring av vad som menas med kooperativa hyresrätter gavs, (något kompletterad i efterhand för att tydliggöra boendeformen.  Hovdala Utveckling/Skanska ämnar etablera denna boendeform i projektet Tunbyvägen-Lyckeborgsvägen, 18 lägenheter planeras från 2 rum och kök till 4 rum och kök,  från 64,3 kvm till 84,6 kvm. Initiativtagarna väntar nu på totmtilldelning från Båstad Kommun. Beträffande tilldelning av lägenheterna , så tillämpas IKEAS klockprincip, den som ringer först får också välja sin lägenhet först.

Kooperativ hyresrätt är en lagreglerad boendeform, vars egenskaper kan sägas ligga emellan bostadsrätt och hyresrätt. Idén är gammal och bars under 1900-talet upp av Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB), i dag en betydande aktör med c:a 7000 lägenheter, som bildades 1916 och existerade i kraft av dispenser från den vanliga bostadslagstiftningen. Boendeformen fick stöd i en försökslagstiftning enligt Lag (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt.

SKB:s kooperativa hyresrätter skiljer sig från bostadsrätter i huvudsak genom att den insats som betalas fås tillbaka vid en avflyttning. Ingen marknadsprissättning tillåts. Försökslagstiftningen gav en laglig ram åt SKB:s sätt att fungera, som kom att kallas ägarmodellen av kooperativ hyresrätt, samtidigt som den införde en ny variant av kooperativ hyresrätt, arrendemodellen  . Arrendemodellen infördes främst genom ett antal boföreningar inom några allmännyttiga bostadsföretag.

Försökslagstiftningen permanentades och utvidgades något 2002. Arrendemodellen döptes om till hyresmodellen, och blev den variant av kooperativa hyresrättsföreningar, som nybildats mest under 2000-talet. Hyresmodellen innebär, att den kooperativa hyresrättsföreningen hyr huset av en hyresvärd, och tar på sig en del av förvaltningen. Denna del är föremål för förhandlingar om storlek och villkor. Villkoren regleras i ett blockhyresavtal och ett förvaltningsavtal, som reglerar relationen mellan hyresvärden och föreningen. Föreningen fördelar hyran mellan lägenheterna på det sätt man önskar, och kan konstruera sina stadgar med stor frihet. Föreningen kan också ha medlemmar som inte bor i huset, som står i kö för att flytta in.

Ett antal nybyggen med kooperativ hyresrätt enligt hyresmodellen har genomförts på senare år, de flesta med ett kommunägt bostadsbolag som hyresvärd, till exempel AB Familjebostäder i Stockholm.

B) Skolan. Beslöts att Torekov Kultur och Miljöförening intar en avvaktande hållning. Efter alla kontakter som tagits väger skälen för Västra Karup allt tyngre. Både lärare och elever samt föräldraförening ställer sig bakom en avflyttning. – De negativa konsekvenserna för Torekovs infrastruktur får stå tillbaka för de positiva konsekvenserna för kvaliteten i elevernas undervisning.

-Tidigare kontakter med Birger Forsbrant och Toiny Böös, (ansvariga för namninsamlingen av de 1300 underskrifter som givits kommunen som protest mot flyttning av skolan), har tills vidare avslutats med en rekommendation från Arne att de ansvarige för namninsamlingen bör samlas i en förening med de 1300 personer som ligger bakom aktionen, om de anser det motiverat att fortsätta sin kamp.

-Inge Henriksson, Bjärepartiet har också meddelat att de intar en avvaktande hållning.

4. Kenneth redogör för nuläget projektet ”Torekovs Framtid”.
Kenneth var glad över projektets utveckling, över 100 förslag har kommit från Torekovborna till arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Torekov.se tar fortfarande emot förslag enligt direktiv som tidigare presenterats. Sista dag för förslag är den 2.9. Nästa ”byrådsmöte” är den 15.9.

-Arbetet med kommunen sker i en öppen och positiv anda och alla är måna om ge sina insatser, För enkelhetens skull har man delat in arbetet i arbetsgrupper, med skilda ansvarsområden; Boende /Miljö, Trafik/Sam-hällsplanering etc.

– Den positiva relationen med Båstad Kommun är värt att bygga vidare på, med tanke på de förändringar Torekov behöver framöver.

– Hamnen intresserar många, hamnen som mötesplats blir allt viktigare nu när Storgatan blivit mer ointressant.

– Höjd och volym på nybyggnation berör många.

– Förtätningen av bykärnan runt Lyckan området är också intressant. Den odlingsbara marken som ligger insprängt bland bebyggelsen har också intresserat många.

– Cykelverkstad, konstskola, second hand.

– Nyinvesteringar i näringslivet.

5. Kenneth rapporterar om nuvarande medlemsantal och den ekonomiska situationen.
-Vår kassabehållning just nu är ca 12.500:- . Antalet betalande medlemmar är just nu 64. 2018 hade vi totalt 314 medlemmar.

-Problemet med ett brutet räkenskapsår per den 1.7. har vi rekommenderat att ändra till kalenderår. Beslut tas på styrelsemöte i juni nästa år, med ett extra styrelsemöte 14 dagar därefter.

– Viktigt att Karsten skickar ut betalningspåminnelse till våra medlemmar. Ekonomin behöver förstärkas och medlemsackvisation aktiveras.

6. Skall en årsbok arbetas fram och vem skall ta ansvaret?

– Beslöts att Neta Ekelund och Roland Hultgren tar ansvaret för detta. Tema konstnärerna i Torekov!

-Neta och Roland tar snarast kontakt med syfte att lägga upp strukturen på detta. Karsten har tryckerikontakten. Budget 15.000:-

7.  Muddring av hamnen och nya bryggor i Bläsinge, Påverkan på miljön Ansvarig myndighet.
Roland äger frågan.

– Upphandlingen av bryggorna är fortfarande inte avslutad, enligt Kenneth.

-Muddringen av hamnen kommer bara ske vid inloppet, där tagna prover inte visar spår av föroreningar.

Att förbättra stranden med dessa massor är inte negativt, också detta enligt Kennet som är initierad.

8. Verksamhetsplan, Lottas förslag bilaga1. diskuteras.

9. Beslut Verksamhetsplan 2019/2020.
– Vi beslöt att ha Lottas förslag som grund för vårt kommande verksamhetsår.

– Noteringar som gjordes under den här punkten;

a) Cykelpump i Hamnen, cykelställ Morgonbryggan, ansvarig för att söka åstadkomma detta är Birgitta.

b) Eu-bidrag för vår verksamhet, Birgitta och Roland samarbetar för att se vad som krävs för en ansökan.

c) Vattenproblemet. Anslutningen till Sydvatten kommer att ske 2021. Vilket betyder att det kommer att vara begränsningar också nästa sommar.

10. Våra stadgar, uppdatering.
– Arne ser till att vi har utarbetat ett förslag till nästa årsmöte.

11. Information till våra medlemmar, via E-mail.
Arne och Roland utarbetar ett förslag som skickas på remiss till styrelsen innan utskick.

12. Skolans nedläggning, kontakter och vidare åtgärder. Arne rapporterar om nuläget och etablerade kontakter.
-Se punkt 3 ovan.

13. Torekov Miljöföreningn bildades 1968, Ansvarig bla Bertil Wulf. Förslag att han kommer och berättar om ” tidigare konflikter och händelser” vid senare styrelsemöte.

– Lämpligt möte för detta är den 14.5.2020, Roland bevakar.

14. Ordet är fritt:
-Beslöts att ge Gustav Sandin, kulturpriset nästa år. Ingrid författar styrelsens beslutsunderlag.

-Nästa midsommarfirande. Vår förening skall synas bättre tillsammans med den nytta vi gör. Aktiv medlemmsanslutning.

15. Övriga frågor. Följande har diskuterat mellan några av styrelsemedlemmarna sedan vi sist sågs:
– Döp om Förslövsstation till Västra Bjäre. Karstens förslag.

– Demokratiutveckling respektive inriktningsmål hos vår kommun.

– Skol- och Skjulakultur

Karstens förslag fick inte styrelsen bifall. I övrigt hade nu nästan tre timmar använts till vårt möte, Arne tackade oss för vår medverkan och gav Neta och Cecilia ett extra tack för gott kaffe och gott kaffebröd.

Torekov den 31.8.2019

Vid protokollet Roland Hultgren