Mötesprotokoll 10 2019

Styrelseprotokoll 10.10 2019. Torekov Kultur och Miljöförening.

Plats: Gamla Skolan

Närvarande: Arne Tegsell, Kenneth Lennartsson, Birgitta Granlund, Cecilia Bentzel-Lindholm, Extra inkallad, Lotta Krafft samt Roland Hultgren.

1. Arne hälsar oss välkomna och berättar mer om projektet i Öllövsstrand. (Enligt till kallelsen bifogad tidningsartikel).
Beslut: Styrelsen tyckte idén var intressant. Roland kontaktar Milena ansvarig för projektet i Öllövsstrand,

070 – 6632414.
Steg 1. Projektbeskrivning
Steg 2. Ansökan om bidrag från Wulffs-fond. (Beskrivning av vår förening, presentation av våra medlemmar, ekonomi. Kontakt med kommunen).
Steg 3. Plan för verkställande.


2. Val av sekreterare för dagen.

Val av justeringsperson
Beslut: Till sekreterare valdes Roland, till justeringsman Kenneth.

3. Extra punkt på programmet, med anledning av vårt möte med kommunen i Kommunhuset den 9.10.2019 ,angående av skolfrågan.
Lotta hade två inlägg i den debatten som möttes med många applåder. Sammanfattningsvis gav detta möte ytterligare belägg för vår uppfattning att beslutsunderlaget för nedläggning av Sandlyckeskolan är baserat både på en ganska grund analys och utan någon som helst utvärdering av vår känsliga infrastruktur i Torekov.

– Tydligt är också att skolfrågan har blivit ett slagträ i den politiska debatten och rivit upp många sår i den svekdebatt som följt efter valet. Särskilt olyckligt för Torekov.
– Den stora skiljelinjen mellan ansvariga politiker  var främst investeringsnivån men också förhållandet mellan stora och mindre skolenheter.
Effektiviteten i undervisningen blir högre menade samverkanspartierna i större enheter, kvaliteten i undervisningen blir högre i mindre enheter menade oppositionen. ( En marginalnotering är att Johan Olsson Swanstien tidigare varit verksam med utveckling inom skolväsendet)..
– Den enda tidsplan som presenterades, är att den Nya skolan i Västra Karup skall vara klar 2022.

– En positiv slutreplik från Johan Olsson Swanstein var dock att han såg fram emot det arbete som Kenneth är ansvarig för. Förhoppningen är att det kanske kan leda till större förståelse för Torekovs situation.

Beslut: TKoM skall stödja förslaget för ett privat alternativ i Sandlyckeskolan.

4. Kenneth redogör för situationen just nu i arbetet med förslagen till den fördjupade översiktsplanen.
Kenneth var glatt överraskad både över antalet men också kvaliteten på många av de 480 svar som har kommit in till arbetsgrupperna.
– En berömvärd insats från alla som lever i Torekov, och visar vår kärlek till samhället. Arbetet med att sammanställa materialet pågår nu för fullt.

– För alla intresserade gavs följande råd att ta del av materialet.
 Klicka i följande ordning:
1. Gå in på Torekov.se
2. Projekt Torekovs Framtid
3. Inkomna tankar och idéer
4. Sammanställning med länkar till inkomna förslag
5. I tabellsammanställningen är förslagen grupperade i sitt område, klicka på siffrorna i tabellen så kommer respektive förslag upp.

– Det är viktigt att notera att en översiktsplan avser fysiska åtgärder i vårt samhälle, främst samverkan mellan byggnader och mark.
Hur förslagen skall disponeras kring detta, utvecklas under arbetets gång.5. Etablering av ett permanent Byaråd. Kenneth redogör för sina tankar kring frågan, och hur diskussionerna i den pågående processen, enligt punkt 4 har varit kring detta.


Byarådet står högt upp på agendan både för arbetsgruppen, Torekovs Bad och Turistförening samt Torekov Kultur och Miljö.
Åsa på Torekovs Bad och Turistförening har tagit uppdraget att kalla till ett möte den 10.11. 2019, med syfte att starta upp detta initiativ.
– Ett förslag är att deltagarna i arbetet med Torekovs bidrag till den kommande översiktsplanen skulle kunna bilda en interimistisk styrelse.
– Under mötet betonades att legitimiteten i Byarådet skall vara hög och att de ansvariga blir valda av både permanenta som sommarboende, alla de som har fast egendom i Torekov skall vara röstberättigade.

6. A) Uppgradering av vårt medlemsregister med E-postadresser.
B) Vem skall ha tillgång till registret.

Enligt Kenneth sker uppgraderingen löpande i samarbetet mellan honom och Karsten. När en betalning kommit in uppdateras registret med de ändringar som avsändaren uppger.

Cecilia hjälper till att inhämta saknade uppgifter i registret.

Beslut: Både Karsten och Kenneth skall ha full tillgång till registret.

7. A) Komplettera hemsidan med protokoll.

B) Uppgradering av hemsida.

C) Anslutning av hemsida till Torekov.seBeslut: 
A) Hemsidan skall kompletteras med våra protokoll. Ett kortfattad Newsletter skall mailas ut till våra medlemmar efter varje möte.
B) Uppgradering av hemsidan sker löpande av Karsten.
C) Anslutning av hemsidan till Torekov.se. Kenneth tar denna diskussion med Åsa.

8. Sammanställning av kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar.


Arne Tegsell, tegsell.arne@gmail.com, 070-8554599, Ekdahls Lycka 37A , 26976, Torekov
Birgitta Granlund, Skrattarpsvägen 60, 26976 Torekov
Cecilia Bentzel Lindholm, ciabentzel@hotmail.com, 070-8800795, Violvägen 22, 6978  Torekov
Jesper Cederhage, cederhage.jesper@gmail.com, 073-3368853, vRorsmangatan 19, 26977 Torekov
Karsten Erichs, karre@informationsbolaget.se, 070-2472300, Vikingagatan 31, 21618, Limhamn
Kenneth Lennartsson, kennethlennart@hotmail.com, 070-5885275, Junkersgatan 14, 26977, Torekov
Neta Ekelund, netaekelund@gmail.com, 070-5812755, Olastorpsvägen 97, 26995, Båstad
Roland Hultgren, h.r.hultgren@gmail.com, 0705-111923, Fågelsångsgatan 27, 26977 Torekov
Ingrid Persson Lundh, ilundh@live.se, 0705-196769, Klockaregatan 5, 26978, Torekov
Lotta Kraft, lotta.krafft@telia.com, 0703 – 2533469, Tordmulevägen 4, 26978, Torekov


9. Årsboken. Neta och Roland redogör för arbetet hittills.


Två intervjuer är gjorda, näst på tur är Gunnar Sundin, som tyvärr missade vårt möte. Bokas in när Nota har återvänt.

Beslut:
– Detta blir årsbok 2020.

10. Vår ekonomiska situation, Antal medlemmar. Sammanfattning av Kenneth.


Antalet medlemmar som betalt sin årsavgift är för närvarande 98 personer. Kassan uppgår till 10.000:-

11. Medlemsvärvning. Bidrag.


Beslut:
– Birgitta blir ansvarig för att material tas fram för detta ändamål till nästa midsommar.
– När det gäller bidrag är både Leader projektet en möjlighet, om vi gör en ansökan om ett konkretiserat projekt. Konstruktionen av ett Byaråd kan vara detta.
-Wulffs fond är en annan bra möjlighet, tex för Öllövstrandprojektet.

12. Övriga frågor:

Situationen, just nu. Äldreboende. Skolfrågan. Vattenförsörjningen. Klimatet.

Beslut:
– Att tacka ja till Rotarys fråga om att skicka ut erbjudande till att bevista Lundaspexet för våra medlemmar.
– Angående våra besvärliga lokala transporter berättade Birgitta om en rolig händelse, där hon fungerade som ”svart taxi” för några turister.
– Roland har läst att man någonstans i Sverige har gjort en app, där man erbjuder liknande tjänster som über , en utmärkt möjlighet för arbetslösa och ungdomar att tjäna en extra slant samtidigt som man underlättar för många. Roland undersöker detta vidare.
-Frågan om stadgeändringar och ändring till kalenderår. Ett extra årsmöte skall ske i samband med påsken och det ordinarie årsmötet hålls i Juli.

Torekov den 10.10.2019
Vid protokollet Roland Hultgren
Justerat av Kenneth Lennartsson