Mötesprotokoll 11 2019

Styrelseprotokoll 28.11.2019. Föreningen Torekov Kultur och Miljö.

Plats: Gamla Skolan i Torekov 28.11.2019

Närvarande: Arne Tegsell, Kenneth Lennartsson, Birgitta Granlund, Cecilia Wentzel-Lindholm, Valberedningen; Lotta Kraft och Gunilla Klingspor. Gäst Milena Bergquist.

(På grund av att vår gäst Milena inte kunde komma klockan 13 ändrade vi dagordningen och startade med punkt 3).

1. Arne hälsade oss alla välkomna, och på grund av de många programpunkterna startade vi direkt upp arbetet.

3. Val av vice ordförande/ekonomiassistans..
Beslut: Cecilia utsågs att axla den rollen i vår styrelse, Lotta  hjälper till att stötta Cecilia tills henne axelbesvär blivit läkta.

4. ”Torekovs Framtid” – Nuläget, Kenneth.
Arbetet framskrider som planerat, förslag på slutdokumentet finns på hemsidan www.torekov.se. Sista datum för synpunkter av redaktionell karaktär skall vara inlämnade per mail senast den 3.12. alternativt Byarådsmötet den 4.12 kl 17.00 -19.00 i Gamla Skolan.
 
– Kommunens planchef Olof Selldén , kommer att redogöra för Översiktsplanen för Båstad Kommun.
Mötet äger rum 10.12.2019 kl 16.00 i Gamla Skolan.

5. Ett kommande Byaråd  Ett sammandrag av mötet den 2.11. Kenneth.
Åsa på Turistbyrån kommer att kalla till byaråd under mars 2020 där alla är välkomna att deltaga för att vi tillsammans  skall komma fram till hur ett byaråd skall se ut och fungera. Tänk till och lämna gärna synpunkter på hur ett sådant råd skall konkretiseras. E-mail;   byaradet@torekov.se

6. Aktuellt medlemsantal, ekonomi. Kenneth.
Kenneth presenterade utförlig statisk på hur den reala situationen ser ut. Dagens kassa är 10.500 att jämföras med samma tid förra året 3.300:-. Antalet betalande medlemmar är idag 99 . Samma tid förra året 44.Tidigare år omräknat på årsbasis har medlemsantalet legat runt 300 medlemmar 2016 var det bara 106. 2019 ca 200. Situationen är under kontroll, vilket inte utesluter ansträngningar att skaffa fler medlemmar för att stärka vår röst i vårt arbete.

2. Presentation av Öllövsstrandprojektet 
föredragning av Milena Bergquist ansvarig initiativtagare.

Förutom själva projektet beskrivet i tidigare utsända bilagor, beskrev Milena också den mödosamma vägen till handling inom sin vägförening.
Hon lovade vidare vara behjälplig med råd om vi startar upp denna verksamhet i Torekov.
Förutom en förtjusande beskrivning om insekternas kärleksliv och deras betydelse för våra liv, var det ett antal punkter som förtjänar extra uppmärksamhet:
– Gräsklippar- robotar är av ondo, eftersom de ödelägger gräsmattornas nytta för insekterna. 
– Belysning nattetid är av ondo, eftersom de omöjliggör för insekter och fladdermöss att orientera sig. 
– Pedantiskt skötta trädgårdar är också ett hot. 
– För tidigt klippta ängar, dikeskanter och allmänna ytor förstör näringstillförseln för insekterna som behöver växter som går i blom. Så låt maskrosorna vara.
– 97% av all ängsmark har försvunnit – detta är ett hot som bör tas med stort allvar.

Hon gav oss följande råd: 
– Börja med att lokalisera tillgänglig mark.
– Gör en plan för ytor som bör klippas vid en senare tidpunkt, och ordna metoder för att samla ihop gräset som inte skall ligga kvar och ge näring, blommor föredrar mager jord.
– Analysera möjligheterna för fuktängar, magra jordar och övriga ytor. 

Allan Gunnarsson, landskapsarkitekt har varit en värdefull kontakt i deras projekt.- Allan.Gunnarsson@slu.se.
En värdefull kunskapskanal är pollinerasverige.se

Runt om Europa och också här hemma i Sverige har insikten om insekternas betydelse för oss människor blivit alltmer fokuserad eftersom hotbilden mot dem börjar närma sig katastrofala nivåer som ett resultat av den klimatkatastrof som världen har så svårt att ta till sig.

– Milenas föredrag skapade stort engagemang hos oss.

7. ”Låt Torekov blomma!” – Val av arbetsgrupp och tidplan:
A) Inventering av lämplig mark.
B) Färdigställa projektbeskrivning för markägare och Kommun.
C) Konkretisera projektplanen på arbetsnivå.
D) Wulfs Fond – Bidragsansökan.
Beslut:  Arbetsgruppen bildas vid nästa styrelsemöten den 23.1.2020. Nu har vi alla fått reda på vad arbetet innebär och vid nästa styrelsemöte vet vi dessutom om vi har beviljats något arvode från Wulfs fond. (Ett namn som har dykt upp, efter mötet, i en artikel i HD/NST är en av våra medlemmar Eva Åkesson boende i Torekov. Hon verkar att ha både kunskap och vilja för den här typen av problemställningar).

8. Aktiv medlemsvärvning/program nya medlemmar. Målsättning 400 medlemmar 2020! Arne
A) Förslag till åtgärder.
B) Program för ökad delaktighet hos medlemmar samt aktivt engagemang.
C) Uppdaterat medlemsregister.
D) Vår hemsida, sökbegrepp/anslutning till Torekov.se
E) Newsletter efter styrelsemöte
F) Styrelseprotokoll hemsidan

Cecilia arbetar med att få uppdaterat medlemsregistret och få fungerande mailadresser till våra medlemmar, via sms och telefonnummer har arbetet gett bra resultat. Detta är den bas vi behöver för att också göra våra medlemmar mer delaktiga i vår verksamhet.
Beslut: 
Kenneth har funnit en resurs i sitt arbete med förslagen till översiktsplan en person som kanske kan hjälpa oss med att få detta att fungera.
Kenneth tar vidare kontakt med Åsa, Torekov.se för att få med vår hemsida på deras föreningslänk.
Newsletter, skall skickas ut efter varje styrelsemöte till våra medlemmar.
Styrelseprotokoll, skall alltid vara tillgängligt efter varje styrelsemöte.

Vi tog beslutet  att  aktivt arbeta för att söka öka medlemsantalet till ca 400 medlemmar på årsbasis.
Neta och Roland har gjort ett förslag till marknadsföringprogram, detta skall kostnadsberäknas till nästa styrelsemöte; ansvarig Roland.

A. 4-sidigt visitkort för våra styrelsemedlemmar, namn och kontaktuppgifter för resp styrelsemedlem. Medlemsnyttan för vår förening. Bankgiro och svisch.
    Vid inbetalning av medlemsavgift uppmanas alla att alltid ange e-postadress. Gäller även vid inbetalning via Swish.
B. Dekal/batch till bil för att kunna visa sin medverkan.
C. Välkomstbrev/mail som hälsar välkommen efter betald medlemsavgift.
D. 5 affischer i 50 x 70 cm format, vilka skall visa föreningens nytta. Neutralt visitkort enligt punkt 1, är tillgängliga i en box på affischerna.
E. Tema – ”Påverka istället för att klaga!”
F. Som ett led i att bli mer publika, och som en åtgärd för att visa vårt 50-års firande, distribueras vår årsbok till alla hushåll i samhället.

( Kulturdagarna nedan, Låt Torekov blomma, samt ovanstående aktiviter är beroende av att Wulfs fond, beviljar oss de anslag vi sökt. Besked har vi troligen vid årsskiftet.)


9. Vinterns Konstutställning. 
Ingrid redogjorde för sina tankar och kostnaderna för projektet.
Beslut : Vi avvaktar beslutet från Wulfs fond.


10. Årsboken, status just nu! Neta och Roland.
Beslut: Roland tar fram kostnader för 500 och 1000 ex. Färdigt förslag visas vid nästa styrelsemöte.
Om Nils Phil inte vill eller kan vara med så ersätts han av Mats Ola Svensson, när vi har besked. Neta kontaktar Mats Ola.
Styrelsen var positiva till det visade förslaget. (Manus bifogas detta protokoll, läs igenom och ge synpunkter till Neta eller Roland).

11. Grillplats i Gropen. Friluftsspår. ”bidragspottan” Arne.
Beslut: Arne och Birgitta ordnar med bidragspottan. Övrigt material till tex midsommarfesten enligt marknadsprogrammet.
Grillplats Gropen, Roland tar kontakt med kommunen.
Gunilla tar ett samtal med de ansvariga för Ramsjöstrands fest  (Eva Thorell) på midsommardagen, bla sker festen i en mer organiserad form med lekledare och olika aktiviteter. Förslag presenteras av Gunilla vid nästa styrelsemöte. 23.1.2020.

12. Väcka Storgatan ur törnrosasömnen. Neta.
Beslut: Neta utvecklar tankarna till nästa styrelsemöte. Styrelsen var positiva till idén.


13. Uppföljning/avstämning tidigare programpunkter; 
A) Friskola. Bilaga 3.
B) Äldreboende. .
C) Tidigare idé skiss. Bilaga 
Beslut:
Förslag till Friskola i Sandlyckeskolans lokaler arbetar just nu en person i Kenneths arbetsgrupp Emma Toral aktivt med, vi beslöt att ge henne vårt aktiva stöd och hjälp i den processen.
Äldreboendet som diskuteras på ”potatisåkern” är relaterat till besluten i översiktsplanen, om detta område även i framtiden skall vara klassad som landsbygd.

14. Datum för extra föreningsstämma. (Tex Långfredagen den 10.4 kl 14.00), förslag nya Stadgar.

Beslut: 
10.4.2020 för föreningsstämma fastställdes.
Alla i styrelsen fick ett underlag för stadgarna och uppdraget att tänka igenom det till nästa styrelsemöte.
Lotta har kontakt med Jarl Henriksson, tidigare sekreterare i föreningen, som tidigare utarbetat ett förslag.

15. Vårt förhållningssätt:
Återkomma på samtal.. Svara på mail. Ställa upp och ta uppdrag. Gränsdragning mellan ideellt och betalt arbete. Ansvarig för presskontakter. Roland
Beslut: Ansvarig för presskontakter är Arne och Roland.
Vårt arbete är idéellt, men i enskilda projekt kan arvode utgå, om styrelsen fattat beslut om detta.

16. Övriga frågor:
Beslut:
A)Eftersom många har visat intresse för den kooperativa boendeformens skall vi i vår arrangera en studieresa för våra medlemmar till: Simrishamn, Tomelilla och Skurup för att besöka medlemmar i Kooperativa Hyresrättsföreningar.
B) Gunilla hade en idé om att utveckla en app för turister med intressant information och de platser de går förbi, t.ex. från Hovs Hallar till Torekov. Olika vandringar i bykärnan eller andra närliggande platser. Gunilla diskuterar detta med Bodil Steffansson när hon känner sig redo. Kanske kan vi ta ett nästa steg efter nästa styrelsemöte.

17. Ordet fritt.
(Eftersom mötet drog ut på tiden beslöt vi hänskjuta övriga frågor och diskussioner till nästa möte).
Torekov den 1.12.2019
Vid protokollet Roland Hultgren 
Justerat av Kenneth Lennartsson