Föreningens stadgar

Ändamål

§1 Föreningen skall:

 • Värna och utveckla Torekovs kultur och miljö
 • Bevaka kommunens planarbete avseende framtida utbyggnad av Torekov
 • Utveckla och förbättra trafikmiljön i Torekov
 • Främja skyddet av natur och stränder i Torekov
 • Bevaka skötseln av strandskogen i Torekov

Medlemskap

§2 Inträde i föreningen sker genom att fysisk eller juridisk person som anmält sig vilja vara medlem erlägger medlemsavgift.

Föreningssammanträden

§3 Årligen skall hållas ett ordinarie årsmöte under juli eller augusti månad. Extra årsmöte skall utlysas av styrelsen då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst tio medlemmar, kommunal myndighet eller intresseförening i Torekov eller en fråga av stor vikt för Torekovs miljö uppkommer.

Enskild medlems åligganden

§4 Enskild medlem bör underrätta styrelsen i fråga där ett initiativ från föreningen kan vara påkallat. Enskild motion som skall behandlas vid årsmötet skall vara skriftlig och vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar före årsmötet.

Kallelse till föreningssammanträde

§5 Kallelse till årsmöte och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skall ske genom brev på posten eller e-mail. Kommunala myndigheter och intresseföreningar i Torekov skall genom skriftlig kallelse beredas tillfälle att genom representant närvara vid ordinarie och extra årsmöte. Kallelse till ordinarie och extra årsmöte skall ske senast två veckor före mötet. I kallelsen skall anges det eller de ärenden som skall behandlas vid mötet.

Sammanträdesordning

§6 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid mötet
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Styrelsens årsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Valberedningens förslag till styrelseledamöter
 9. Val av ordförande på ett år
 10. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år
 11. Val av två styrelsesupplenater för en tid av ett år
 12. Val av två ledamöter till valberedningen
 13. Val av minst två revisorer jämte en suppleant
 14. Fastställande av medlemsavgifter
 15. Behandling av förslag från styrelsen
 16. Behandling av inkomna motioner
 17. Övriga ärenden

Rösträtt

§7 Rösträtt tillkommer envar som erlagt medlemsavgift. Fullmakt får användas vid röstning. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötets ordförande. Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs.

Styrelse

§8 Styrelsen utgörs av sju ledamöter och två suppleanter. Ordföranden och suppleanterna väljs årligen på ordinarie årsmöte. Övriga sex styrelseledamöter utses på ordinarie årsmöte för en tid av två år på så sätt att tre ledamöter väljs årligen. Styrelsen utser inom sig sekreterare, vice ordförande och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter varav minst tre ordinarie ledamöter är närvarande. Styrelsesuppleanter skall kallas till styrelsemöte.

Arbetsutskott

§9 Styrelsen får adjungera icke styrelsemedlem att utreda frågor av speciell art.

Firmateckning

§10 Styrelsen har sitt säte i Torekov. Föreningens firma tecknas förutom av ordföranden av två ledamöter gemensamt. Av styrelsen utsedd ledamot är ensam teckningsberättigad beträffande postgiro, bankärenden samt lösande av värdeförsändelser.

Revision

§11 Föreningens räkenskapsår löper 1 juli -30 juni påföljande år.

Styrelsens åligganden

§12 Styrelsen skall:

 • Handha föreningens angelägenheter
 • Verkställa och förmedla föreningens beslut
 • Inför domstolar och myndigheter företräda föreningen
 • Kalla till årsmöte
 • Ta initiativ till och föreslå föreningen miljövårdande åtgärder
 • Bevaka miljöfrågorna i Torekov med omgivningar
 • Informera om planerade förändringar inom verksamhetsområdet, samt eftersträva ett samarbete med kommunala organ och intresseföreningar i Torekov

Valberedning

§13 Valberedningen utgörs av två ledamöter som årligen utses på årsmötet. Valberedningen föreslår val av ordförande och de i tur avgående styrelseledamöterna samt styrelsesuppleanter och revisorer samt utser inom sig sammankallande.

Ändring av stadgar

§14 Beslut om ändring av stadgar fattas av två årsmöten varav minst ett ordinarie och med minst fjorton dagars mellanrum mellan mötena.

Upplösning av förening

§15 Beslut om upplösning av föreningen och disposition av föreningens tillgångar fattas av minst två ordinarie årsmöten.