Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Föreningen Torekov för Kultur och Miljö 2019 – 2020.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda möten och styrelsen har bestått av sju personer; Arne Tegsell ordförande, Cecilia Bentzell Lindholm, Jesper Cederhage, Karsten Erichs, Neta Ekelund,Kenneth Lennartsson, Birgitta Granlund och suppleanterna; Roland Hultgren och Ingrid Persson Lundh. Valberedningen har bestått av; Charlotta Krafft och Gunilla Klingspor.

Två stora frågor har genomsyrat verksamheten under den här perioden:
– Den första är arbetet med förslagen till den fördjupade översiktsplanen. 483 förslag inkom till arbetsgruppen. Vi har både följt och deltagit i Kenneth Lennartssons arbete med projektet och glatt oss över den positiva reaktionen presentationen mottogs av de ansvariga politikerna och tjänstemännen.

Vi ser som vår uppgift att när Båstad Kommun presenterat skrivningen av den fördjupade översiktsplanen, bevaka, stödja och i görligaste mån hjälpa till att konkretisera de delar där vi kan vara behjälpliga.

I de frågor där vi har en avvikande uppfattning än Båstad Kommun kommer vi att arbeta för att söka övertyga kommunen om vår uppfattning och inhämta extern hjälp i de sakfrågor där vi inte har egen kunskap.

– Den andra är konkretiseringen av ett Byaråd. Lösningen blev att Åsa och Torekov Turist och Badförening organiserar och avgör vilka propåer som är värda ett Byarådsmöte.

Alla skall kunna begära ett Byaråd i ämnen som rör hela byn. Det blir regelbundna möten med kommunen och det första redan nu under hösten. Vi kommer i föreningen att följa händelseutvecklingen.

– Skolfrågan har både engagerat och vållat besvikelse. Vi har fått acceptera det demokratiskt fattade beslutet, (en rösts övervikt) att flytta över den kommande verksamheten från Sandlyckeskolan till en nybyggd skola i Västra Karup, höstterminen 2021.

Vi följer nu initiativet att skapa en F-6, friskola. Vi är imponerade både över hur projektet har presenterats, tyngden bakom förslaget och det stora stödet från torekovsborna. Hoppas nu alla i Torekov håller sina tummar för att planerna kommer att kunna konkretiseras. Följ gärna utvecklingen på www.nyasandlyckeskolan.se. Stiftelsen bakom förslaget räknar med en uppstart höstterminen 2022.

-Äldreboende är också något vi arbetar för. En planerad studieresa till Tomelilla och Skurup, tillsammans med kommunens tjänstemän och politiker för att besöka ett projekt om 18 lägenheter med en gemensam samlingslokal. Seniorboendena drivs i en kooperativ boendeform. Resan var planerad till den 28.4 2020, men fick annulleras p g a coronasituationen. Dock är frågan fortfarande lika aktuell. En avgörande fråga är kommunal tilldelning av mark, vilket i sin tur kan innebära att jordbruksmark behöver detaljplaneläggas.

– Våra grannar i Öllövstrand har genomfört ett naturprojekt med syfte att stimulera tillväxten av pollen för insekternas fortlevnad. Insekternas villkor är ett växande problem i klimatkrisens spår. Medvetenheten om problemet blir allt djupare och bredare i vårt samhälle.. En yttersta konsekvens av utvecklingen är att tillgången på livsmedel blir hotad.
Många institutioner bl.a. Naturvårdsverket, det lokala Naturfrämjandet, Kommunen och inte minst LRF arbetar med problemställningen. Vi såg som vår uppgift att bredda det lokala nätverket och kommunicera ett nytt förhållningssätt till trädgårdsägare, lantbrukare och kommun.
Båstad Kommun har också tagit till sig denna kunskap och har anpassat förhållningssättet i sin naturvård därefter. Vi i föreningen har följt utvecklingen och kommer att återkomma med information till villaägarna i Torekov.

– Den övre Strandskogen har ”gallrats” och mycket rester från den avverkningen förstör naturupplevelsen. Kommunens ansvarige håller med om vår kritik och har lovat att skogen skall städas upp under sensommaren.

-Den nedre Strandskogen mot Strandridaregatan har däremot gallrats på ett föredömligt sätt, vilket vi givetvis är tacksamma för.

– Storgatan är inkörsporten till den genuina bykärnan. Vintertid ligger den öde med släckta lampor och fördragna gardiner. Detta förstärker intrycket av en död by. Därför kommer vi att tillskriva alla de som har sitt sommarboende efter gatan, med syfte att diskutera om vi kan förändra det intrycket. Detta kommer att ske under augusti.

– Konstevenemanget i Fabriken den 15 och 16 februari blev också en uppskattad tillställning med ca 600 besökare. Temat var; Marina målare och verk av Petter Bruce. En samlingsutställning med verk tillhandahållna av byns invånare, pizza och vin erbjöds besökarna, dessutom värdering av antikviteter.

– Vår årsbok har i år blivit extra pretentiös med anledning av vårt 50 – årsjubileum. Kulturprisets mottagare för 2019/2020 är nu också utsedd. Vem det blir får ni snart veta. Har ni inte redan fått årsboken så är ni välkomna att hämta den på vårt årsmöte. Årsboken är en av fler åtgärder för att söka höja vårt medlemsantal. Idag är vi ca 300 medlemmar. Vårt mål är att vid årets slut vara 400.

– Traditionsenligt klädde vi Majstången på Midsommarafton i samband med detta träffade vi våra medlemmar och lyckades få ett 30 tal nya medlemmar.

Av säkerhetsskäl blev det ingen dans till livemusik, men nästa år är vår avsikt att återkomma med den traditionen, vilket vi verkligen hoppas att kunna göra.

– Under årsmötet kommer vi också att presentera styrelsens förslag till nya Stadgar.

I Stadgarna står att införa kalenderår i vår verksamhet, varför nästa verksamhetsår blir förlängt till 18 månader. Detta för att underlätta hanteringen av både medlemsavgifter och redovisning.

– Nu gläds vi över de fina bryggor vi har fått och framför ett varmt tack till sponsorer, Torekovs Turist och Badförening och Båstad Kommun, som gjorde detta möjligt.

Vi önskar alla en trevlig fortsättning på sommaren.

Torekov i juli 2020

Föreningen Torekov för Kultur och Miljö

(Bildades 1968)

Styrelsen